Pages

ANALIZA POTENCIJALNIH PROTEINSKIH BILJEGA NEFROTOKSIČNOSTI U URINU PACIJENATA NA TERAPIJI ANTIBIOTICIMA
ANALIZA POTENCIJALNIH PROTEINSKIH BILJEGA NEFROTOKSIČNOSTI U URINU PACIJENATA NA TERAPIJI ANTIBIOTICIMA
Ivona Štanfel
Vankomicin je antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama koje su otporne na druge antibiotike, no kod nekih pacijenata liječenih tim lijekom dolazi do oštećenja bubrega. Budući da dosadašnji biomarkeri nefrotoksičnosti ne pokazuju dovoljnu osjetljivost i specifičnost, potrebno je pronaći nove biomarkere koji bi omogućili ranu detekciju poremećaja bubrežne funkcije kako bi bilo moguće pravovremenim prekidom terapije spriječiti daljnje oštećenje...
Alzheimerova bolest: molekularne osnove i terapijski pristup
Alzheimerova bolest: molekularne osnove i terapijski pristup
Petra Linić
Alzheimerova bolest (AB) je kronična neurodegenerativna bolest i najčešći oblik senilne demencije. Najveći poznati rizični čimbenik bolesti je starenje, pa većina pacijenata oboljelih od Alzheimerove bolesti ima 65 godina starosti ili više. No, ova bolest se ne smatra normalnom posljedicom starenja, već je rezultat složenih interakcija između više čimbenika uključujući dob, genetiku, okoliš, način života i koegzistirajuća medicinska stanja. Alzheimerovu bolest ...
Analiza ekspresije icl gena u Mycobacterium smegmatis pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Analiza ekspresije icl gena u Mycobacterium smegmatis pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Martina Fabijanić
Mycobacterium smegmatis se, za razliku od M. tuberculosis, odlikuje brzim rastom i nepatogeno..u .to ga .ini prikladnim za laboratorijska ispitivanja. Ustanovljena va.nost icl gena za patogenost, virulenciju i pre.ivljavanje M. tuberculosis u .ivom organizmu potaknula je prou.avanje ekspresije icl gena M. smegmatis prilikom kultivacije na acetatu, supstratu koji u tijelu doma.ina nastaje ƒŔ-oksidacijom lipida te ulazi u anaplerotski glioksilatni ciklus. Djelovanje glioksilatnog ciklusa...
Analiza ekspresije prp gena u Mycobacterium smegmatis u prisutnosti propionata pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Analiza ekspresije prp gena u Mycobacterium smegmatis u prisutnosti propionata pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Nika Turković
Fenotipska heterogenost može imati važne funkcionalne posljedice, može pružiti pojedincima i skupinama novu funkcionalnost, te omogućiti preživljavanje u stresnim uvjetima poput nedostatka kisika i hranjivih tvari ili utjecaja antibiotika. Pojava rezistentnosti u postojećoj antituberkuloznoj terapiji, potaklo je da poznavanje fenotipske heterogenosti postane važni istraživački fokus. Mycobacterium smegmatis je brzorastuća nepatogena bakterija koja služi kao modelni...
Analiza fosfoinozitidnih fosfataza u transkriptomu i proteomu ljudskih i mišjih trombocita
Analiza fosfoinozitidnih fosfataza u transkriptomu i proteomu ljudskih i mišjih trombocita
Martina Nenadić
Fosfoinozitidi (PI) su lipidi sastavljeni od više podjedinica: inozitolnog prstena na koji se veže citidin difosfat diacilglicerol (CDP-DAG) čime nastaje fosfatidilinozitol (PtdIns) – prekursor svih PI. Nadalje, PtdIns se može fosforilirati na D3, D4 ili D5 pozicijama inozitolnog prstena čime nastaju različiti PI. U konverziji između različitih fosforilacijskih stanja PI sudjeluju PI kinaze i PI fosfataze, a ovaj proces se događa na endosomima, mreži Golgijevog aparata ili na...
Analiza interakcija proteinskih biomarkera matičnih stanica raka
Analiza interakcija proteinskih biomarkera matičnih stanica raka
Dolores Kuzelj
Cilja rada bio je istražiti biomarkere matičnih stanica raka na temelju literaturnih podataka te izraditi interaktome identificiranih proteinskih biomarkera za analizu interakcija. Također, u eksperimentalnom dijelu, cilj je bio provjeriti rezultate analize interakcija na mezenhimalnim matičnim stanicama (MSC) tretiranim odabranim biomarkerom faktorom rasta živaca (engl. nerve growth factor, NGF). Za izradu interaktoma i analizu proteinskih interakcija koristila se platforma STRING....
Analiza opijata u hrani za konje vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa
Analiza opijata u hrani za konje vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa
Tea Jelača
Opijati poput morfina i kodeina su supstance koje se često zloupotrebljavaju kako bi se poboljšala izvedba trkaćih konja tijekom natjecanja stoga se nalaze na listi nedopuštenih sredstava MeĎunarodne konjičke federacije. MeĎutim, pozitivan antidoping test moţe biti posljedica konzumiranja hrane (uglavnom lucerne ili zobi) onečišćene sjemenkama maka koje sadrţe alkaloide morfin i kodein. Da bi se utvrdilo je li pozitivan antidoping test posljedica namjerne zlouporabe opijata ili...
Analiza prijava sumnji na nuspojave iz nacionalne baze za antihistaminike
Analiza prijava sumnji na nuspojave iz nacionalne baze za antihistaminike
Ana Vitez
Antihistaminici za sistemsku primjenu smanjuju ili blokiraju djelovanje histamina kompetitivnim vezanjem za H1-receptor. Najčešće se koriste u liječenju reakcija preosjetljivosti tipa I. Svrha ovog rada je analiza prijava sumnji na nuspojave antihistaminika za sistemsku primjenu (ATK R06) koje su zaprimljene u hrvatskoj Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017. godine. Podaci su analizirani prema: dobi i spolu pacijenta,...
Analiza ranih i kasnih endosoma u razvojnim fazama mišjih megakariocita
Analiza ranih i kasnih endosoma u razvojnim fazama mišjih megakariocita
Roberta Kurelić
U endocitozi male GTPaze Rab5 i Rab7 djeluju kao molekularni prekidači i reguliraju vezikularni transport i promet kroz membranu različitih organela. Rab5 kao marker ranih endosoma je ključan za homogenu i heterogenu fuziju membrana ranih endosoma i njihovu pokretljivost dok je Rab7 marker kasnih endosoma. Smatra se da je konverzija Rab5 u Rab7 vrlo bitna za tijek endolizosomalnog puta. Svrha istraživanja je ispitati postoji li povezanost izmeĎu maturacije endosoma i nastanka...
Antibakterijske aktivnosti kvaternih amonijevih soli
Antibakterijske aktivnosti kvaternih amonijevih soli
Vedrana Glavan
Kvaterne amonijeve soli ionski su spojevi općenite strukturne formule NR4 +A-, gdje R+ može predstavljati alkilnu ili arilnu skupinu, a A- bilo koji anion koji je inače prisutan u solima. Zbog njihove strukture, kvaterne amonijeve soli široko su korištene u industriji i bolničkom okruženju za kontrolu bakterijskog rasta u različitim sredstvima za čišćenje, korišteni samostalno ili dodani nekim drugim antimikrobijalnim sredstvima. U ovom radu predstavit će se pojam...
Antikolinesterazna aktivnost sintetskih derivata baretina
Antikolinesterazna aktivnost sintetskih derivata baretina
Marija Cergolj
Budući da su sesilni morski organizmi, osobito morske spužve, bogat izvor mikroorganizama i bioaktivnih prirodnih spojeva, oni predstavljaju temelj za razvoj potencijalnih lijekova. Inhibitori enzima acetilkolinesteraze, koji imaju širu primjenu u medicini, upravo su jedni od tih lijekova. S obzirom na to da nijedan inhibitor acetilkolinesteraze iz morskog svijeta nije komercijalni proizvod, prikupljanje i analiza morskih organizama vrijedan je pokušaj da se istraže novi prirodni...
Biokemijski markeri subkronične toksičnosti klorpirifosa u štakora
Biokemijski markeri subkronične toksičnosti klorpirifosa u štakora
Margita Šrajbek
Pesticidi su toksični spojevi koji imaju štetne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. U današnje vrijeme, organofosfatni spojevi spadaju u najkorišteniju vrstu pesticida. Veliki udio u njihovoj ukupnoj primjeni ima klorpirifos (CPF), organofosfatni pesticid širokog spektra. Glavni mehanizam toksičnosti organofosfatnih spojeva je ireverzibilna inhibicija acetilkolinesteraze (AChE), ključnog enzima za prijenos neurotransmitera acetilkolina. Uz štetan učinak na AChE, postoje dokazi o...

Pages