Pages

Određivanje nitrita i nitrata u mesu i mesnim proizvodima
Određivanje nitrita i nitrata u mesu i mesnim proizvodima
Filip Domika
Pojavom procesa industrijalizacije i urbanizacije te rasta broja stanovnika javlja se i potreba za povećanom proizvodnjom hrane. Porastom svijesti o zdravoj prehrani velik broj ljudi okreće se hrani prirodnog porijekla koja je, za razliku od većine industrijskih proizvoda, manje tretirana pa je samim time privlačnija opcija. Korištenje dodataka hrani poput aditiva postaje nužno radi očuvanja nutritivne vrijednosti namirnica, poboljšanja njihovih organoleptičnih svojstava te...
Određivanje razina mikotoksina na žitaricama iz organskog i konvencionalnog uzgoja
Određivanje razina mikotoksina na žitaricama iz organskog i konvencionalnog uzgoja
Igor Krupić
Kontaminacija hrane i hrane za životinje značajan je problem u svijetu. Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti gljivica i plijesni koji štetno utječu na zdravlje ljudi i životinja uzrokujući bolesti i značajne ekonomske gubitke u poljoprivredi i stočarstvu. Tijekom 2015. godine, prikupljen je 31 uzorak iz organskog uzgoja s područja Hrvatske i iz uvoza (Mađarska i Kina) te 33 uzorka iz konvencionalnog uzgoja s farmi na području Središnje Hrvatske. U ovom su radu...
Određivanje sadržaja sibutramina tehnikom tekućinske kromatografije u dodacima prehrani
Određivanje sadržaja sibutramina tehnikom tekućinske kromatografije u dodacima prehrani
Monika Karakašić
U današnje vrijeme znatno su rašireni dodaci prehrani sa svrhom pomaganja mršavljenju. Djelovanje takvih suplemenata se temelji na laţnom osjećaju sitosti. Djelatna tvar u lijekovima za mršavljenje je sibutramin koji djeluje na mehanizam ponovne resorpcije serotonina i norepinefrina. Sibutramin je prema strukturi sliĉan amfetaminima i stoga spada u strogo kontrolirane djelatne tvari. Unazad 15-tak godina pojavio se veliki broj sluĉajeva srĉanih udara i moţdane kapi osoba koje su...
Optimiranje uvjeta analize tetrahidrokanabiola i metabolita u urinu štakora primjenom vezanog sustava plinski kromatograf-spektrometar masa
Optimiranje uvjeta analize tetrahidrokanabiola i metabolita u urinu štakora primjenom vezanog sustava plinski kromatograf-spektrometar masa
Alena Miljanić
Zbog rastućeg javnog mišljenja o antitumorskom potencijalu tetrahidrokanabinola (THC) te kao sredstvu za ublažavanje simptoma kemoterapije irinotekanom, dio onkoloških bolesnika poseže za neregistriranim pripravcima THC-a. Da bi se procijenio utjecaj THC-a na metabolizam irinotekana na eksperimentalnom modelu štakora, potrebno je razviti osjetljivu, točnu i preciznu analitičku metodu kojom se može odrediti masena koncentracija THC-a te njegovih metabolita...
Optimizacija izolacije koagulacijskog faktora IX
Optimizacija izolacije koagulacijskog faktora IX
Silvia Sobol
Zgrušavanje krvi odvija se nizom reakcija, a ključni je događaj aktivacija faktora zgrušavanja. Ukoliko je neki od faktora deficijentan ili ne može izvršavati svoju funkciju, neće doći do te važne fiziološke reakcije. Najčešće genetske bolesti povezane sa defektom zgrušavanja krvi su hemofilija A i B. Hemofilija A je češća i uzrokovana je nedostatkom ili defektom faktora VIII. Deficijencija faktora IX (FIX) uzrok je hemofilije B. Ova bolest je znatno rjeđa od hemofilije A,...
Optimizacija metode za izolaciju mikrobiote iz fecesa štakora u svrhu proteomskih istraživanja
Optimizacija metode za izolaciju mikrobiote iz fecesa štakora u svrhu proteomskih istraživanja
Filip Sokol
Proteomska istraživanja mikrobiote fecesa postaju sve značajnija zbog rastućih spoznaja o povezanosti različitih bolesti i disbalansa mikrobiote crijeva. Radi jednostavnosti, ali i potrebe kontrole prehrane te sastava mikrobiote, u istraživanjima se najčešće koriste modelni organizmi. Štakor u usporedbi s laboratorijskim mišem, ima sličnija farmakokinetička i farmakodinamička svojstva ljudima, te se stoga koristi kao pogodan modelni organizam u istraživanjima crijevne...
Optimizacija protokola za izolaciju proteina mikrobiota izoliranih iz fecesa štakora
Optimizacija protokola za izolaciju proteina mikrobiota izoliranih iz fecesa štakora
Dubravka Karner
U novije vrijeme proteomika mikrobiota fecesa (metaproteomika) zauzima važno područje u istraživanju patogeneze mnogih bolesti, kao i u ranoj dijagnostici. Često se u ovim istraživanjima koriste modeli organizama poput primjerice štakora, a tehnološka platforma koja postaje sve važnija za brzo, sveobuhvatno i precizno definiranje metaproteoma, odnosno ukupnog proteoma mikrobiota, je masena spektrometrija (MS). Sastav mikrobiota fecesa štakora vrlo je kompleksan i obuhvaća...
Osjetljivost netuberkuloznih mikobakterija na dezinficijense
Osjetljivost netuberkuloznih mikobakterija na dezinficijense
Mischelle Keršanc
Netuberkulozne mikobakterije (NTM) predstavljaju heterogenu skupinu okolišnih bakterija koje se obično izoliraju iz različitih vodenih medija i zemlje. Premda posjeduju niski patogeni potencijal u ljudi mogu uzrokovati različite infekcije. Izvor infekcije za čovjeka može biti voda za piće, rezervari s vodom, kontaminirani tuševi, aerosol ili prašina te morska voda. Infekcije netuberkuloznim mikobakterijama u ljudi se u 80 – 90% slučajeva manifestiraju kao infekcije dišnog...
PROBIR MODULATORA GAMA SEKRETAZE U LJUDSKIM STANICAMA NEUROOBLASTOMA
PROBIR MODULATORA GAMA SEKRETAZE U LJUDSKIM STANICAMA NEUROOBLASTOMA
Stela Manestar
Značaj: Alzheimerova bolest je neizlječivi neurodegenerativni poremećaj karakteriziran pojavom amiloidnih plakova u moždanom tkivu. Patofiziologija nastanka amiloidnih plakova povezana je sa poremećajem u metabolizmu APP kojeg katalizira γ-sekretaza. Rezultati: U radu su optimizirani različiti postupci razbijanja stanica na dva tipa ljudskih stanica neuroblastoma. Postupak sa deterdžentom Triton X-100 pokazao se najučinkovitijim. Testirani su dva komercijalna ELISA kita za detekciju...
Porfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji mikroorganizama u biofilmu
Porfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji mikroorganizama u biofilmu
Vedrana Krušić
Sposobnost bakterija i gljivica da tvore biofilmove, sesilne zajednice mikroorganizama odgovorne za patogenezu mnogih kroničnih i perzistentnih infekcija, povećava njihovu otpornost na vanjske uvjete i doprinosi razvoju rezistencije na uobičajene antimikrobne agense. Obzirom na alarmantnu situaciju u području liječenja infekcija izazvanih patogenima koji su razvili antimikrobnu rezistenciju, raste potreba za pronalascima novih metoda liječenja. Jedan od mogućih pristupa liječenju...
Primjena peptidnog vezanja u sintezi odabranih 15^2-amino derivata klorina eˇ6
Primjena peptidnog vezanja u sintezi odabranih 15^2-amino derivata klorina eˇ6
Ana Cvitan
U svrhu korištenja porfirinskih derivata u fotodinamičkoj terapiji sintetski je pripravljen 152-konjugat klorina e6 i 2-(2-piridil)etilamina. U ovisnosti o reakcijskim uvjetima i reagensima korištenim za peptidno vezanje, nastaju različite smjese u kojima dominira 152-konjugat, u odnosu na 152,173-biskonjugat. Reakcijski mehanizam njihova nastanka i reaktivnosti klorina e6 su diskutirani. Optimizacija reakcije dobivanja 131,152-anhidrida klorina e6 nije dovela do njegove priprave u...
Priprava i karakterizacija nanolipidnih formulacija proteina Ambrosia Elatior
Priprava i karakterizacija nanolipidnih formulacija proteina Ambrosia Elatior
Karmen Radošević
Alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) predstavljaju značajan medicinski problem modernog društva i načina života. Posebice su važne respiratorne alergijske reakcije kod djece koje sve češće prerastaju u kronične oblike ili prelaze u astmu te alergijske reakcije koje se javljaju kao profesionalna oboljenja. Jedan od glavnih ciljeva u znanstvenim istraživanjima alergija je iznalaženje novih dijagnostičkih alata alergijskih bolesti kao i novih mogućnosti za...

Pages