Pages

ANALIZA POTENCIJALNIH PROTEINSKIH BILJEGA NEFROTOKSIČNOSTI U URINU PACIJENATA NA TERAPIJI ANTIBIOTICIMA
ANALIZA POTENCIJALNIH PROTEINSKIH BILJEGA NEFROTOKSIČNOSTI U URINU PACIJENATA NA TERAPIJI ANTIBIOTICIMA
Ivona Štanfel
Vankomicin je antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama koje su otporne na druge antibiotike, no kod nekih pacijenata liječenih tim lijekom dolazi do oštećenja bubrega. Budući da dosadašnji biomarkeri nefrotoksičnosti ne pokazuju dovoljnu osjetljivost i specifičnost, potrebno je pronaći nove biomarkere koji bi omogućili ranu detekciju poremećaja bubrežne funkcije kako bi bilo moguće pravovremenim prekidom terapije spriječiti daljnje oštećenje...
Analiza ekspresije icl gena u Mycobacterium smegmatis pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Analiza ekspresije icl gena u Mycobacterium smegmatis pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Martina Fabijanić
Mycobacterium smegmatis se, za razliku od M. tuberculosis, odlikuje brzim rastom i nepatogeno..u .to ga .ini prikladnim za laboratorijska ispitivanja. Ustanovljena va.nost icl gena za patogenost, virulenciju i pre.ivljavanje M. tuberculosis u .ivom organizmu potaknula je prou.avanje ekspresije icl gena M. smegmatis prilikom kultivacije na acetatu, supstratu koji u tijelu doma.ina nastaje ƒŔ-oksidacijom lipida te ulazi u anaplerotski glioksilatni ciklus. Djelovanje glioksilatnog ciklusa...
Analiza fosfoinozitidnih fosfataza u transkriptomu i proteomu ljudskih i mišjih trombocita
Analiza fosfoinozitidnih fosfataza u transkriptomu i proteomu ljudskih i mišjih trombocita
Martina Nenadić
Fosfoinozitidi (PI) su lipidi sastavljeni od više podjedinica: inozitolnog prstena na koji se veže citidin difosfat diacilglicerol (CDP-DAG) čime nastaje fosfatidilinozitol (PtdIns) – prekursor svih PI. Nadalje, PtdIns se može fosforilirati na D3, D4 ili D5 pozicijama inozitolnog prstena čime nastaju različiti PI. U konverziji između različitih fosforilacijskih stanja PI sudjeluju PI kinaze i PI fosfataze, a ovaj proces se događa na endosomima, mreži Golgijevog aparata ili na...
Antikolinesterazna aktivnost sintetskih derivata baretina
Antikolinesterazna aktivnost sintetskih derivata baretina
Marija Cergolj
Budući da su sesilni morski organizmi, osobito morske spužve, bogat izvor mikroorganizama i bioaktivnih prirodnih spojeva, oni predstavljaju temelj za razvoj potencijalnih lijekova. Inhibitori enzima acetilkolinesteraze, koji imaju širu primjenu u medicini, upravo su jedni od tih lijekova. S obzirom na to da nijedan inhibitor acetilkolinesteraze iz morskog svijeta nije komercijalni proizvod, prikupljanje i analiza morskih organizama vrijedan je pokušaj da se istraže novi prirodni...
Biokemijski markeri subkronične toksičnosti klorpirifosa u štakora
Biokemijski markeri subkronične toksičnosti klorpirifosa u štakora
Margita Šrajbek
Pesticidi su toksični spojevi koji imaju štetne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. U današnje vrijeme, organofosfatni spojevi spadaju u najkorišteniju vrstu pesticida. Veliki udio u njihovoj ukupnoj primjeni ima klorpirifos (CPF), organofosfatni pesticid širokog spektra. Glavni mehanizam toksičnosti organofosfatnih spojeva je ireverzibilna inhibicija acetilkolinesteraze (AChE), ključnog enzima za prijenos neurotransmitera acetilkolina. Uz štetan učinak na AChE, postoje dokazi o...
Bv-2 stanice kao alternativni model za izučavanje citomegalovirusne infekcije mikroglije
Bv-2 stanice kao alternativni model za izučavanje citomegalovirusne infekcije mikroglije
Marina Marcelić
BV-2 stanice predstavljaju imortaliziranu mikroglijalnu staničnu liniju kao najčešće korištenu zamjenu za primarnu kulturu mikroglija stanica. Uobičajeno je da se uzgajaju u DMEM (engl. Dulbecco’s Modified Eagle Medium) mediju uz dodatak fetalnog goveĎeg seruma (FCS, engl. Fetal Calf Serum). In-vitro stanični mikrookoliš ne moţe dati točnu presliku onoga u središnjem ţivčanom sustavu, što naposljetku moţe dovesti do morfoloških i funkcionalnih promjena u mikroglija...
Development of Dual Reporter Luciferase system for in vivo detection of miRNA target gene downregulation
Development of Dual Reporter Luciferase system for in vivo detection of miRNA target gene downregulation
Kristina Žuža
Most frequent global death causes are cardiovascular disorders such as cerebrovascular diseases, high blood pressure, congenital heart disease and coronary artery disease. Cardiovascular diseases often result in development of heart failure syndrome which in most cases leads to death within 5 years after diagnosis. Similar to heart failure, acute myocardial infarction is a silent murderer of today’s developed society due to sedentary life style and unhealthy habits such as smoking and...
Diferencijacija stanica neuroblastoma kao model u istraživanju latentne infekcije herpes simpleks virusa
Diferencijacija stanica neuroblastoma kao model u istraživanju latentne infekcije herpes simpleks virusa
Katja Badanjak
U neuroznanosti i virologiji Herpes simpleks virusa tipa 1 postoji težnja ka idealnom in vitro modelnom sustavu u istraživanjima koja se bave proučavanjem latentne infekcije HSV-1 virusa. Mnoge studije su se usredotočile na diferencijaciju stanica neuroblastoma u stanice nalik neuronima. Diferencijacijom pomoću retinoične kiseline i neurotrofnog faktora BDNF mogu se dobiti stanice promijenjene morfologije i biokemije. Homogena kultura takvih diferenciranih stanica rutinski se koristi u...
Dinamika ekspresije molekula važnih za aktivaciju imunološkog sustava u stanicama visceralnog masnog tkiva u debljini
Dinamika ekspresije molekula važnih za aktivaciju imunološkog sustava u stanicama visceralnog masnog tkiva u debljini
Anamaria Đukić
Šećerna bolest tipa 2 (engl. Type 2 Diabetes Mellitus, T2D) je kronična metabolička bolest koja se razvija kao kombinacija rezistencije perifernih tkiva na hormon inzulin i neučinkovitog odgovora β-stanica Langerhansovih otočića gušterače. Očituje se kao stanje kronične hiperglikemije s poremećenim metabolizmom ugljikohidrata, bjelančevina i masti. Pretilost je jedan od ključnih rizičnih čimbenika za razvoj inzulinske rezistencije (engl. Insulin Resistance, IR) i T2D. Masno...
Evaluacija maldi-tof tehnologije u otkrivanju krivotvorenja maslinovog ulja
Evaluacija maldi-tof tehnologije u otkrivanju krivotvorenja maslinovog ulja
Ana-Marija Jergović
Krivotvorenje ekstra djevičanskog maslinovog ulja (EDMU) sa drugim biljnim uljima česti je problem na današnjem tržištu maslinovih ulja. U ovom je radu stoga provedena evaluacija učinkovitosti metode za analizu lipida MALDI-TOF/MS u dokazivanju krivotvorenja EDMU. Ovo istraživanje temelji se na identifikaciji triacilglicerola (TAG) koji su karakteristični za svako biljno ulje i koji ulaze u sastav ispitivanih ulja: EDMU, jestivog suncokretovog ulja (S) i maslinovog ulja sastavljenog...
GENERIRANJE VEKTORA ZA UGRADNJU REPORTER GENA U GENOM HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
GENERIRANJE VEKTORA ZA UGRADNJU REPORTER GENA U GENOM HERPES SIMPLEKS VIRUSA 1
Lara Djaković
Razvojem BAC mutageneze otvoren je novi put manipulacije velikih genoma virusa, uključujući Herpesviridae. Stabilnost, lakoća manipulacije i veliki kapacitet BAC vektora unutar Escherichie Coli označili su prekretnicu omogućivši različite modifikacije, od točkastih mutacija, do insercije i delecije virusnih ili stranih gena. Kako bi imali bolji uvid u replikaciju HSV-1 i njegovo širenje tijekom infekcije, in silico i metodama molekularnog kloniranja, konstruirali smo rekombinantni...
Glukozamid ima značajnu ulogu u imunološkoj obrani pluća oboljelih od cistične fibroze
Glukozamid ima značajnu ulogu u imunološkoj obrani pluća oboljelih od cistične fibroze
Barbara Kovačić
Cistična fibroza (CF) je najčešća autosomna recesivna bolest u zapadnim zemljama. Kronične upale i povećana podložnost infekcijama s patogenima poput Pseudomonas aeruginosa su glavne karakteristike cistične fibroze. Pokazano je da ceramid ima centralnu ulogu u različitim plućnim infekcijama, uključujući infekcije s Pseudomonas aeruginosa, te da se nakuplja u plućnom tkivu i stanicama oboljelih od cistične fibroze. Nadalje, ekspresija sfingozina je značajno reducirana u dišnim...

Pages