Pages

1,3-Dipolarna cikloadicija na tetra- i tripiridilporfirine
1,3-Dipolarna cikloadicija na tetra- i tripiridilporfirine
Magdalena Vincetić
1,3-dipolarna cikloadicija jedna je od najvažnijih metoda u organskoj kemiji za sintezu peteročlanih prstena. Ovdje dolazi do reakcije između vrste zwitterionske rezonantne strukture, odnosno 1,3-dipola i spoja koji u svojoj strukturi ima višestruku vezu, odnosno dipolarofila. Jedna vrsta 1,3-dipola alilnog tipa su azometinski ilidi. Porfirini u 1,3-dipolarnoj cikloadiciji mogu sudjelovati kao dipolarofili i reagirati s azometinskim ilidima gdje nastaju klorini i bakterioklorini. U ovom...
ANALIZA POTENCIJALNIH PROTEINSKIH BILJEGA NEFROTOKSIČNOSTI U URINU PACIJENATA NA TERAPIJI ANTIBIOTICIMA
ANALIZA POTENCIJALNIH PROTEINSKIH BILJEGA NEFROTOKSIČNOSTI U URINU PACIJENATA NA TERAPIJI ANTIBIOTICIMA
Ivona Štanfel
Vankomicin je antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama koje su otporne na druge antibiotike, no kod nekih pacijenata liječenih tim lijekom dolazi do oštećenja bubrega. Budući da dosadašnji biomarkeri nefrotoksičnosti ne pokazuju dovoljnu osjetljivost i specifičnost, potrebno je pronaći nove biomarkere koji bi omogućili ranu detekciju poremećaja bubrežne funkcije kako bi bilo moguće pravovremenim prekidom terapije spriječiti daljnje oštećenje...
Alzheimerova bolest: molekularne osnove i terapijski pristup
Alzheimerova bolest: molekularne osnove i terapijski pristup
Petra Linić
Alzheimerova bolest (AB) je kronična neurodegenerativna bolest i najčešći oblik senilne demencije. Najveći poznati rizični čimbenik bolesti je starenje, pa većina pacijenata oboljelih od Alzheimerove bolesti ima 65 godina starosti ili više. No, ova bolest se ne smatra normalnom posljedicom starenja, već je rezultat složenih interakcija između više čimbenika uključujući dob, genetiku, okoliš, način života i koegzistirajuća medicinska stanja. Alzheimerovu bolest ...
Analiza LC3-II kao markera autofagije u različitim razvojnim stadijima megakariocita
Analiza LC3-II kao markera autofagije u različitim razvojnim stadijima megakariocita
Tea Bruketa
Autofagija je unutarstanični proces uključen u razgradnju neželjenih citoplazmatskih komponenti poput proteina, lipida, nukleotida i sl., ali i staničnih organela s ciljem ponovnog korištenja degradiranog sadržaja u biosintetskim procesima ili za stvaranje energije. Upravo zbog toga autofagija se smatra jednim od glavnih mehanizama adaptacije stanice na nepovoljne unutarstanične uvjete kao što su deprivacija hranjivih tvari, hipoksija, signali urođene imunosti i brojni drugi. Osim...
Analiza N-glikoma IgG u serumu štakora
Analiza N-glikoma IgG u serumu štakora
Iris Car
Imunoglobulin gama (IgG) je najzastupljenije protutijelo u serumu. Njegove imunološke funkcije regulirane su posttranslacijskim modifikacijama glikozilacijama. N-glikozilacije IgG se odnose na šećerne skupine vezane za IgG preko aminokiseline asparagin na poziciji 297 u polipeptidnom lancu. Šećerne skupine fukoza, galaktoza ili sijalinska kiselina važne su za regulaciju protuupalnih ili proupalnih svojstava IgG tako što utječu na vezanje regije Fc IgG na aktivirajuće ili...
Analiza autofagije u staničnoj liniji Neuro 2a s CRISPR/Cas9 posredovanom delecijom optineurina
Analiza autofagije u staničnoj liniji Neuro 2a s CRISPR/Cas9 posredovanom delecijom optineurina
Nikolina Prtenjača
Autofagija je eukariotski stanični proces kojim se uklanja nepotreban i toksičan unutarstanični sadržaj. Optineurin je ubikvitin vezujući adaptorski protein koji u procesu autofagije veže stanični sadržaj te omogućuje njegovu lizosomalnu razgradnju. Nekoliko istraživanja pokazalo je da nedostatak optineurina u stanicama uzrokuje poremećaj autofagije te time omogućuje nakupljanje proteinskih agregata. Budući da su proteinski agregati obilježje neurodegenerativnih bolesti poput...
Analiza broja jezgrica u primarnim mišjim megakariocitima
Analiza broja jezgrica u primarnim mišjim megakariocitima
Rozalija Šajn
Jezgra kao središte pohrane genetičke informacije sadrži svoje pododjeljke među kojima je jezgrica najistraživanija i najistaknutija. Jezgrica nije obavijena membranom već se formira oko rDNA regija na akrocentričnim kromosomima. U skladu s time je i njezina funkcija – dorada i transkripcija rRNA pomoću RNA polimeraze I što posljedično dovodi do slaganja ribosomskih podjedinica. Obzirom na funkciju jezgrica se može podijeliti u tri morfološke regije, a to su fibrilarni centar...
Analiza diferencijacije T folikularnih pomoćničkih limfocita uslijed virusnih infekcija
Analiza diferencijacije T folikularnih pomoćničkih limfocita uslijed virusnih infekcija
Vendi Šinkovec
T folikularne pomoćničke stanice (TFH) su podskupina CD4 T limfocita. Specijalizirane su za pružanje pomoći folikularnim B stanicama – stanicama zaduženim za proizvodnju neutralizirajućih protutijela visokog afiniteta. Virusi koji nemaju izražen citopatološki učinak, kao što je virus limfocitnog koriomeningitisa, izbjegavaju neutralizaciju protutijelima kako bi produljili svoje trajanje u domaćinu. Stoga je infekcija virusom limfocitnog koriomeningitisa karakterizirana...
Analiza ekspresije cirkadijalnih PERIOD gena u tkivima planocelularnog karcinoma larinksa
Analiza ekspresije cirkadijalnih PERIOD gena u tkivima planocelularnog karcinoma larinksa
Matea Mihelčić
Godišnje se dokumentira oko 100000 novo oboljelih osoba od karcinoma larinksa, od kojih su najčešći planocelulani karcinomi larinksa (engl. LSCC ili Larengial Squamous Cell Carcinoma). Procjenjuje se da je postotak petogodišnjeg preživljavanja pacijenata 60%, a podaci o smrtnosti o LSCC ostaju isti već godinama. Zadnjih godina raste interes za istraživanje veze cirkadijalnog ritma i razvojem raznih tumora poput leukemije, karcinoma dojke, pluća, endometrija, bubrega, kože, želuca,...
Analiza ekspresije icl gena u Mycobacterium smegmatis pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Analiza ekspresije icl gena u Mycobacterium smegmatis pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Martina Fabijanić
Mycobacterium smegmatis se, za razliku od M. tuberculosis, odlikuje brzim rastom i nepatogeno..u .to ga .ini prikladnim za laboratorijska ispitivanja. Ustanovljena va.nost icl gena za patogenost, virulenciju i pre.ivljavanje M. tuberculosis u .ivom organizmu potaknula je prou.avanje ekspresije icl gena M. smegmatis prilikom kultivacije na acetatu, supstratu koji u tijelu doma.ina nastaje ƒŔ-oksidacijom lipida te ulazi u anaplerotski glioksilatni ciklus. Djelovanje glioksilatnog ciklusa...
Analiza ekspresije prp gena u Mycobacterium smegmatis u prisutnosti propionata pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Analiza ekspresije prp gena u Mycobacterium smegmatis u prisutnosti propionata pomoću time-lapse fluorescentne mikroskopije
Nika Turković
Fenotipska heterogenost može imati važne funkcionalne posljedice, može pružiti pojedincima i skupinama novu funkcionalnost, te omogućiti preživljavanje u stresnim uvjetima poput nedostatka kisika i hranjivih tvari ili utjecaja antibiotika. Pojava rezistentnosti u postojećoj antituberkuloznoj terapiji, potaklo je da poznavanje fenotipske heterogenosti postane važni istraživački fokus. Mycobacterium smegmatis je brzorastuća nepatogena bakterija koja služi kao modelni...
Analiza fosfoinozitidnih fosfataza u transkriptomu i proteomu ljudskih i mišjih trombocita
Analiza fosfoinozitidnih fosfataza u transkriptomu i proteomu ljudskih i mišjih trombocita
Martina Nenadić
Fosfoinozitidi (PI) su lipidi sastavljeni od više podjedinica: inozitolnog prstena na koji se veže citidin difosfat diacilglicerol (CDP-DAG) čime nastaje fosfatidilinozitol (PtdIns) – prekursor svih PI. Nadalje, PtdIns se može fosforilirati na D3, D4 ili D5 pozicijama inozitolnog prstena čime nastaju različiti PI. U konverziji između različitih fosforilacijskih stanja PI sudjeluju PI kinaze i PI fosfataze, a ovaj proces se događa na endosomima, mreži Golgijevog aparata ili na...

Pages