Pages

Istraživanje uloge optineurina u procesu autofagije
Istraživanje uloge optineurina u procesu autofagije
Tereza Ljutić
Optineurin je citoplazmatski protein uključen u procese poput stanične signalizacije, stanične smrti i autofagije. Budući da svoje funkcije obavlja interakcijom s brojnim proteinima, možemo ga smatrati adaptorskim proteinom. Konkretno, u procesu autofagije služi kao prijenosnik sadržaja za razgradnju vežući s jedne strane ubikvitinom obilježeni stanični sadržaj, a s druge strane LC3-II receptor autofagosoma. Također, smatra se da sudjeluje u fuziji autofagosoma sa lizosomom....
Istraživanje veznih mjesta za natrij u transporterima: NLS1 paradigma
Istraživanje veznih mjesta za natrij u transporterima: NLS1 paradigma
Luana Camlić
Major facilitator superfamily domain containing 2A (MFSD2A) gene encodes for a sodium-dependent lysophosphatidylcholine transporter, NLS1. It is essential for importing of fatty acids, like docosahexaenoic acid (DHA), into human brain [1]. Importing of DHA, is essential for normal human brain growth and cognitive function. Also, NLS1 is involved in microcephaly, a condition characterized by a smaller cerebral cortex, where brain weight is reduced. Because exact structure of NLS1 is still...
Izražaj ko-aktivatora 2 jezgrinih receptora u uterusu tijekom rane trudnoće u miševa
Izražaj ko-aktivatora 2 jezgrinih receptora u uterusu tijekom rane trudnoće u miševa
Iva Šantek
Cilj istraživanja: Uspostava i održavanje trudnoće su kompleksni procesi kontrolirani mnogim hormonima i transkripcijskim čimbenicima te bilo kakva nepravilnost molekula koje ju vode, može uzrokovati nemogućnost začeća ili spontani gubitak trudnoće. Prema literaturnim podatcima, 75 % neuspješnih trudnoća je pripisano izostanku ili nepravilnosti implantacije. Implantacija je kontrolirana progesteronom (P) i estrogenom (E) koji djeluju putem jezgrinih receptora. Aktivnost...
Izražaj čimbenika neovaskularizacije u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije u CD26 deficijentim miševima
Izražaj čimbenika neovaskularizacije u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije u CD26 deficijentim miševima
Anja Kovač
Uvod: Dipeptidil-peptidaza IV, odnosno molekula CD26 (DPP IV/CD26) ubikvitaran je transmembranski protein i serinska proteaza koja cijepa brojne biološki aktivne supstrate među kojima i one važne u regulaciji koncentracije glukoze u krvi. Prethodna istraživanja ukazala su na važnu ulogu DPP IV/CD26 u procesu angiogeneze, migracije stanica i apoptoze. Međutim, patofiziološki procesi cijeljenja rana u dijabetesu, koji predstavljaju značajan javnozdravstveni problem, nedovoljno su...
Karakterizacija SACM1L fosfataze i PI4P u staničnoj liniji DAMI i primarnim megakariocitima
Karakterizacija SACM1L fosfataze i PI4P u staničnoj liniji DAMI i primarnim megakariocitima
Ana Bura
Phosphoinositides are phosphorylated membrane lipids that control the function of secretory organelles, act as signal transducers and have a role in actin reorganization, cell growth and proliferation. Phosphatidylinositol-4-phosphate (PI4P) is highly abundant in cells and is critical for lipid transport and delivery of cargo from the Golgi apparatus to the plasma membrane. SACM1L is a major phosphatase that metabolizes PI4P at the endoplasmic reticulum and allows accumulation of PI4P at the...
Karakterizacija globalnih proteomskih profila stanica raka debelog crijeva čovjeka u ovisnosti o statusu gena BRAF
Karakterizacija globalnih proteomskih profila stanica raka debelog crijeva čovjeka u ovisnosti o statusu gena BRAF
Veronika Horvat
Protein BRAF je signalna serin/treonin protein kinaza uključena u aktivaciju MAPK signalnog puta koji utječe na staničnu diobu, rast, diferencijaciju i preživljenje. Mutacije BRAF, kao što je BRAF V600E, dodatno aktiviraju MAPK signalni put što pojačava proliferaciju i preživljenje tumora. BRAF V600E mutirani kolorektalni karcinom predstavlja podskup kolorektalnog karcinoma karakteriziran lošim cjelokupnim preživljenjem i ograničenim odgovorom na kemoterapiju i ciljanu...
Karakterizacija uloge optineurina u regulaciji upalnih signala u mikroglijalnim i neuronalnim staničnim linijama
Karakterizacija uloge optineurina u regulaciji upalnih signala u mikroglijalnim i neuronalnim staničnim linijama
Matea Rob
Mutations in the optineurin gene have recently been linked to amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a progressive motor neuron degenerative disease. Optineurin has been implicated in the regulation of many cellular processes such as inflammation, autophagy, Golgi maintenance, and vesicular trafficking. However, the exact physiological function of optineurin remains unknown. Since motor neuron degeneration in ALS has been shown to be driven by microglia, the resident immune cells of the brain,...
Kemijska modifikacija i fizikalno-kemijska karakterizacija površina borosilikatnog stakla za kovalentno vezanje proteina
Kemijska modifikacija i fizikalno-kemijska karakterizacija površina borosilikatnog stakla za kovalentno vezanje proteina
Lovro Žužić
Vezanje proteina na površine čvrstih nosača predstavlja neizbježan korak u proizvodnji proteinskih bio uređaja. Ono se može postići kao reverzibilno vezanje (fizisorpcija) ili ireverzibilno (kemisorpcija) putem stvaranja kovalentne veze između površinskih skupina i proteina. Potonji način ima prednost zbog trajnosti površinskog sloja, no vrlo često se kovalentnim vezanjem na površinske skupine narušava tercijarna struktura proteina, zbog čega gubi svoju aktivnost. Za...
Kloniranje, mutageneza i karakterizacija fosfatidilinozitol 3-monofosfat vezujućih domena u HEK293T i primarnim megakariocitima
Kloniranje, mutageneza i karakterizacija fosfatidilinozitol 3-monofosfat vezujućih domena u HEK293T i primarnim megakariocitima
Paola Paškvan
Fosfoinozitidi (PI) su skupina staničnih fosfolipida od iznimne važnosti za regulaciju stanične fiziologije i membranske dinamike. U stanicama eukariota nastaju fosforilacijom fosfatidilinozitola (PtdIns) aktivacijom niza kinaza i fosfataza. U ovom radu praćena je ekspresija i lokalizacija FYVE i PX domena koje specifično vežu fosfatidilinozitol 3-monofosfat [PI(3)P] te njihov utjecaj na razvoj megakariocita i produkciju protrombocita. U retroviralni vektor, klonirane su fluorescentno...
Kolinesterazna aktivnost u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Kolinesterazna aktivnost u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Kristina Malec
(Acetil)kolinesteraza je enzim kojeg prvenstveno povezujemo s njegovom funkcijom u prijenosu živčanih signala. Nalazi se u kolinergičnim sinapsama životinja i razgrađuje neurotransmiter acetilkolin te na taj način zaustavlja prijenos živčanog signala među stanicama. U zadnjem su desetljeću otkrivene i mnoge druge uloge tog enzima, na primjer uloga u staničnoj diferencijaciji, u komunikaciji među stanicama te imunosnom odgovoru. Obzirom na to da su kolinesteraze i/ ili acetilkolin...
Komparativna proteomska analiza Staphylococcus aureus spp. sa svojstvom formiranja biofilma
Komparativna proteomska analiza Staphylococcus aureus spp. sa svojstvom formiranja biofilma
Tea Kocijan
Staphylococcus aureus je ljudski i životinjski oportunistički pathogen koji je uzrok velikog broja bolesti, uključujući trovanje hranom. Jedan od mogućih načina diseminacije ove bakterije je putem hrane kontaminirane u procesu obrađivanja od strane zaražene osobe. Također, poznato je da S. aureus formira biofilm na različitim materijalima koji se upotrebljavaju u obradi hrane i rezistentan je na većinu dezinfekcijskih sredstava. Cilj ovog rada je istražiti mehanizme...
Konjugacija porfirina s DL-butioninsulfoksiminom i D-eritrosfingozinom
Konjugacija porfirina s DL-butioninsulfoksiminom i D-eritrosfingozinom
Nina Savić
Fotodinamička terapija (PDT) se sve više upotrebljava u liječenju raka, ali i mnogih drugih bolesti. Da bi PDT bila uspješna, potrebne su tri komponente; fotosenzibilizator (PS), izvor svjetla i kisik. Najčešći PS-i su porfirini, tetrapirolni aromatski spojevi. Do danas su u upotrebi 3 generacije PS-a. Prvu čine prirodni spojevi, drugu sintetski, dok treću generaciju predstavljaju PS-i sintetskog porijekla konjugirani s biološki aktivnim molekulama. Biološki aktivne molekule...

Pages