Pages

Analiza autentičnosti maslinova ulja uz pomoć visokoprotočnih instrumentalnih metoda temeljenih na masenoj spektrometriji
Analiza autentičnosti maslinova ulja uz pomoć visokoprotočnih instrumentalnih metoda temeljenih na masenoj spektrometriji
Željka Peršurić
Autentičnost maslinovog ulja kompleksna je problematika koja zahtjeva nova analitička rješenja. U ovoj je disertaciji provedena karakterizacija hrvatskih maslinovih ulja te se ispitao utjecaj zemljopisnog podrijetla na njihov sastav. U tu je svrhu razvijena analiza lipidnih sastavnica s izuzetno osjetljivim i brzim, tzv. visokoprotočnim instrumentalnim metodama temeljenim na masenoj spektrometriji. Profili triacilglicerola (TAG) su prikupljeni uz pomoć matricom potpomognute ionizacije...
BEHAVIORAL AND GENETIC CHARACTERISTICS OF PSYCHOSTIMULANT-INDUCED NEURONAL PLASTICITY IN DROSOPHILA MELANOGASTER
BEHAVIORAL AND GENETIC CHARACTERISTICS OF PSYCHOSTIMULANT-INDUCED NEURONAL PLASTICITY IN DROSOPHILA MELANOGASTER
Ana Filošević
Addiction is characterized by compulsive drug seeking and taking despite the negative consequences. In the laboratory, addiction is studied as set of simple forms of behaviors (endophenotypes), some of which are locomotor sensitization (LS), a phenotype of the motor-activating effects and preferential consumption, a phenotype of rewarding effects. The aim of the thesis is to develop tests for inducing and quantifying cocaine (COC) and methamphetamine (METH) motor-activating and rewarding...
Biološki učinci novih n-metoksimetiliranih derivata pirimidina na tumorske stanične linije čovjeka u uvjetima in vitro
Biološki učinci novih n-metoksimetiliranih derivata pirimidina na tumorske stanične linije čovjeka u uvjetima in vitro
Lana Sappe
U doktorskoj disertaciji istražili smo biološku aktivnost novih N-metoksimetiliranih (MOM) C-6 acikličkih derivata pirimidina, u uvjetima in vitro i in silico. Od svih spojeva, najsnažniji anti-proliferativni učinak na adherentne tumorske stanične linije je imao spoj 14b (6-(3-benziloksi-2-(benziloksimetil)propil-N,N-1,3-bis(metoksimetil)-5-metilpirimidin-2,4,dion), koji je ujedno pokazao i značajno jači citostatski učinak na leukemijskim stanicama K562 u usporedbi s klinički...
Development and optimization of sample preparation protocols and instrumental analytical methods for quality control and characterization of dry-cured hams and white wines
Development and optimization of sample preparation protocols and instrumental analytical methods for quality control and characterization of dry-cured hams and white wines
Dina Rešetar Maslov
This doctoral thesis gives a detailed and critical overview of registration and compliance control processes for products registered under the EU quality schemes. Especially, currently used analytical methods and contemporary mass spectrometry (MS)-based molecular approaches, with the high potential of implementation in the food authenticity assessment, are presented along with their strengths and weaknesses. The lack of standardized guidelines and robust analytical methods has been noticed....
EKSPRESIJSKI PROFIL AMH, AMHR2, FSHR I AR GENA HUMANIH STANICA KUMULUSA U PREDVIĐANJU FERTILIZACIJSKOG POTENCIJALA JAJNE STANICE
EKSPRESIJSKI PROFIL AMH, AMHR2, FSHR I AR GENA HUMANIH STANICA KUMULUSA U PREDVIĐANJU FERTILIZACIJSKOG POTENCIJALA JAJNE STANICE
Sanja Dević Pavlić
Temelj uspješnosti medicinski pomognute oplodnje je pravilno sazrijevanje jajnih stanica. Na kvalitetu jajne stanice velik utjecaj ima okruženje u kojem se ona nalazi, tzv. mikrookoliš koji uključuje stanice kumulusa i folikularnu tekućinu. Određivanje pojedinih komponenti tog mikrookoliša koje se jednostavno i brzo mogu detektirati, a koje omogućavaju razlikovanje kvalitete jajnih stanica, doprinijelo bi povećanju uspješnosti metoda pomognute oplodnje. Anti-Müllerov hormon (AMH)...
Enantioselektivna sinteza α-kvaternih (triaril)metanamina katalizirana kiralnim brØnstedovim kiselinama
Enantioselektivna sinteza α-kvaternih (triaril)metanamina katalizirana kiralnim brØnstedovim kiselinama
Danijel Glavač
U sklopu ove disertacije pripravljena je serija α-(diaril) izoindolinonskih alkohola 1–24 koja je poslužila kao polazni supstrat za razvoj metodologije priprave kiralnih α-(3-indolil)(diaril)metanamina 26–60 i α-(triaril)metanamina 61–91. Provedeno je detaljno ispitivanje priprave 3-supstituiranih 3-hidroksiizoindolinona upotrebom organometalnih reagensa. Fenilni supstituenti s elektron-donirajućim skupinama reagirali su s ftalimidom u Grignardovoj reakciji, dok su...
IDENTIFIKACIJA PROTEINSKIH BILJEGA KOD METASTATSKOGA PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA I DOPRINOS POLISIJALIZACIJE NCAM-MOLEKULE PROGRESIJI PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA
IDENTIFIKACIJA PROTEINSKIH BILJEGA KOD METASTATSKOGA PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA I DOPRINOS POLISIJALIZACIJE NCAM-MOLEKULE PROGRESIJI PLANOCELULARNOG KARCINOMA GRKLJANA
Marko Klobučar
Planocelularni karcinom grkljana naj.e..i je oblik malignog oboljenja glave i vrata kojeg tijekom progresije karakterizira u.estala pojava metastaza u limfnim .vorovima vrata u ranim fazama razvoja bolesti. Ovaj tip karcinoma obilje.avaju mnogobrojne genetske abnormalnosti i promjene razine ekspresije niza proteinskih i glikoproteinskih molekula koje su neposredno povezane s procesom kancerogeneze. Unato. brojnim otkri.ima molekularni mehanizmi u pozadini patogeneze ovog oboljenja jo. uvijek...
In silico analiza i antiproliferativno djelovanje novih hibrida  pirimidin-2,4-dion-1,2,3-triazola
In silico analiza i antiproliferativno djelovanje novih hibrida pirimidin-2,4-dion-1,2,3-triazola
Andrea Tomljenović Paravić
Cilj rada je predviđanje mogućih bioloških meta hibrida 1,2,3-trizola metodama molekulskog modeliranja te utvrđivanje mjesta i načina vezivanja aktivnih spojeva u odabranoj meti in silico metodama. U radu je ispitana antiproliferativna aktivnost osam derivata hibrida 1,2,3-triazola na pet različitih tumorskih staničnih linija, i svi su pokazali antiproliferativni učinak in vitro sa značajnom citostatskom aktivnošću. Između N,N-1,3-bis-(1,2,3-triazol)-5-bromouracil hibrida ...
Kemijska proteomika u istraživanju lijekova - selektivnost lijeka prema biološkoj meti
Kemijska proteomika u istraživanju lijekova - selektivnost lijeka prema biološkoj meti
Tatjana Kovačević
U suvremenom procesu otkrivanja lijekova jedan od ključnih koraka je razumijevanje mehanizma djelovanja potencijalnog lijeka te njegova učinka na proteinsku metu. Među najsuvremenijim pristupima identifikacije proteinske mete nekog potencijalnog lijeka je kemijska proteomika. U novije vrijeme ova se tehnika unaprijedila upotrebom fotoafinitetnog označavanja molekula pomoću 3-(trifluormetil)-3-fenildiazirinske skupine (TPD, engl. 3-(Trifluoromethyl)-3-phenyldiazirine). Ta skupina se...
Kvalitativna i kvantitativna karakterizacija fenolnih komponenti u uljnim i vodenim ekstraktima hrvatskih propolisa metodama masene spektrometrije
Kvalitativna i kvantitativna karakterizacija fenolnih komponenti u uljnim i vodenim ekstraktima hrvatskih propolisa metodama masene spektrometrije
Lara Saftić
Propolis je kompleksni biološki materijal koji sadrži uglavnom biljne smole i voskove, te manjim dijelom biljne sekundarne metabolite fenole. Upravo su fenoli zaslužni za širok spektar pozitivnih učinaka propolisa na ljudsko zdravlje, pa se kao aktivne supstancije u ekstraktima koriste u različitim proizvodima od propolisa. Međutim, odabir metode ekstrakcije koja će osigurati najbolji prinos fenolnih komponenti, a ujedno biti sigurna za ljudsku upotrebu, i dalje predstavlja izazov....
MOLEKULARNI UČINCI NOVOSINTETIZIRANIH DERIVATA L-ASKORBINSKE KISELINE NA TRANSFORMIRANE I NORMALNE STANICE LJUDI IN VITRO
MOLEKULARNI UČINCI NOVOSINTETIZIRANIH DERIVATA L-ASKORBINSKE KISELINE NA TRANSFORMIRANE I NORMALNE STANICE LJUDI IN VITRO
Anja Harej
U ovom doktorskom radu istražen je biološki potencijal četiriju serija novih derivata L-askorbinske kiseline (L-ASA) (ukupno 67) koji se strukturno razlikuju s obzirom na supstituente na triazolnom prstenu i postojanje dvostruke veze između atoma C-4 i C-5. Ispitivanjem antiproliferacijskog učinka na tumorskim i netransformiranim staničnim linijama izdvojena su dva derivata (4e i 8m) sa selektivnim i najjačim učinkom na MCF-7 stanicama. Predviđeni mehanizam djelovanja svih derivata...
MULTIFUNCTIONAL MOLECULAR RECOGNITION OF DNA/RNA SECONDARY STRUCTURE BY MOLECULAR SENZORS
MULTIFUNCTIONAL MOLECULAR RECOGNITION OF DNA/RNA SECONDARY STRUCTURE BY MOLECULAR SENZORS
Tamara Šmidlehner
By simple synthetic procedures were prepared various novel conjugates of cyanine dyes linked to amino acid side chains (Cy-aa), designed for easy incorporation into any position within peptide backbone. The proof of principle was confirmed by the first peptide-bond coupling with pyrene-fluorophore, to give peptidic cyanine-pyrene (Cy-aa-Pyr) conjugates. In general, all new conjugates revealed micromolar affinities toward ds-DNA or ds-RNA, accompanied by moderate thermal stabilization...

Pages