disertacija
N-SULFONILPURINI I PEPTIDNI DERIVATI FENANTRIDINA SINTEZA, INTERAKCIJE S POLINUKLEOTIDIMA I BIOLOŠKA ISPITIVANJA

Josipa Matić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju