Pages

Isolation and characterization of probiotic bacteria from the carniolan honeybee (Apis mellifera carnica)
Isolation and characterization of probiotic bacteria from the carniolan honeybee (Apis mellifera carnica)
Filip Uljanić
Medonosne pčele, u svojem probavnom traktu skrivaju bogatu mikrobnu zajednicu koja se nizom adaptacija prilagodila tom okolišu. Mikrobiota pčele živi u mutualističkoj vezi sa svojim domaćinom. Pomaže domaćinu da razgradi šećere iz nektara, stimulira imunosni sustav domaćina, izlučuje antimikrobne spojeve i potiče rast u razvoj domaćina iz rane faze. Postoji sve više dokaza koji ukazuju da je uloga mikrobiote kritična za zdravlje pčele i produktivnost cijele košnice....
Ispitivanje adsorpcije ekstrakta lišća masline na zeolitne nosače
Ispitivanje adsorpcije ekstrakta lišća masline na zeolitne nosače
Vedrana Tolić
Lišće masline jedan je od nusprodukata proizvodnje maslinovog ulja te iako je njegov potencijal prepoznat nije dovoljno iskorišten. Istraživanja su dokazala da je lišće masline bogat izvor fenolnih spojeva od kojih je najzastupljenija komponenta oleuropein. Oleuropein kao i ostale fenolne komponente identificirane i opisane u ovom radu pokazuju antioksidativne, antiinflamatorne, kardioprotektivne i neuroprotektivne učinke. Kao takav ekstrakt lišća masline već se koristi kao...
Ispitivanje antioksidativnog djelovanja klinoptilolita na modelu Drosophile melanogaster
Ispitivanje antioksidativnog djelovanja klinoptilolita na modelu Drosophile melanogaster
Martina Brkljačić
Zeoliti su heterogena skupina minerala koji se međusobno razlikuju po kemijskim i fizikalnim svojstvima. To su hidratizirani mikroporozni kristali sa jasno definiranom strukturom koja se sastoji od AlO₄ i SiO₄ povezanima kisikovim atomima. Otvorena struktura dopušta integraciju različitih kationa kao što su Na⁺, K⁺, Ca²⁺ i Mg²⁺ . Najzastupljeniji zeoliti u prirodi su klinoptilolit i mordenit, od kojih je klinoptilolit jedini koji se trenutno koristi u medicini, jer se...
Ispitivanje fotodinamičkog učinka amfipatskog porfirina na legionele
Ispitivanje fotodinamičkog učinka amfipatskog porfirina na legionele
Ivona Viduka
Legionella pneumophila je Gram-negativna bakterija čije je prirodno stanište voda, uključujući rijeke, jezera i potoke. L. pneumophila je uzročnik pontiačke groznice i legionarske bolesti, a distribucijski sustavi za vodu, rashladni tornjevi i ovlaživači zraka samo su neki od vodenih izvora infekcije. Unatoč provođenju protuepidemijskih mjera sve češća je pojava legioneloza stoga je potrebno razviti nove metode za uklanjanje legionele iz vode. Jedan od pristupa je ...
Ispitivanje inhibitora gama sekretaze kao potencijalnih lijekova za Alzheimerovu bolest na SH-SY5Y stanicama
Ispitivanje inhibitora gama sekretaze kao potencijalnih lijekova za Alzheimerovu bolest na SH-SY5Y stanicama
Ena Subašić
Značaj: Alzheimerova bolest je smrtonosan neurodegenerativni poremećaj za kojeg još uvijek nije pronađen učinkovit lijek. Zbog stalnog porasta incidencije i jako skupe zdravstvene skrbi oboljelih, Alzheimerova bolest predstavlja jedan od najvećih izazova za farmaceutsku industriju 21. stoljeća. Postoji više različitih teorija o patogenezi bolesti, a do danas najbolje potvrđena je amiloidna hipoteza. Prema njoj neurodegenerativni procesi rezultat su poremećaja u metabolizmu ...
Ispitivanje karakteristika bihevioralne senzitizacije u Drosophile melanogaster
Ispitivanje karakteristika bihevioralne senzitizacije u Drosophile melanogaster
Ira Ćoso
Bihevioralna senzitizacija predstavlja neasocijativno učenje u kojem ponovljena administracija stimulansa rezultira progresivnim stepenastim povećanjem odgovora. Bihevioralna senzitizacija kod Drosophile može biti kratkotrajna, i trajati kraće od 30 minuta, ili dugotrajna, do dva dana. Pretpostavlja se da su u njihovoj podlozi različiti molekularni mehanizmi. Cilj rada je bio razvoj visokoprotočne metode za razvoj dugotrajne bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kokain i...
Ispitivanje kvalitete morske vode u Luci Baroš i mogućnosti unaprijeđenja kvalitete ili prenamjene
Ispitivanje kvalitete morske vode u Luci Baroš i mogućnosti unaprijeđenja kvalitete ili prenamjene
Pegi Pavletić
Ispitivanje kvalitete morske vode u Luci Baroš provedeno je radi utvrđivanja hidroloških parametara čistoće mora u vanjskom području riječke Luke Baroš u svrhu određivanja mogućeg potencijala urbanističkog rješenja u kategoriji održivog razvoja. Praćenje analitičkih parametara određivanja kakvoće morske vode omogućiti će donošenje odluka u provedbi urbanističko-arhitektonskih rješenja unutar istraživanog područja u rekreativne svrhe. Istraživanje je provođeno...
Ispitivanje potencijalnih lijekova za Alzheimerovu bolest na stanicama ljudskog neuroblastoma
Ispitivanje potencijalnih lijekova za Alzheimerovu bolest na stanicama ljudskog neuroblastoma
Andrea Klančić
Značaj: Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije, koja trenutno predstavlja najskuplju stavku u sustavu zdravstvene zaštite u razvijenim zemljama. Alzheimerova bolest je ireverzibilni, progresivni neurodegenerativni poremećaj karakteriziran postepenim gubitkom pamćenja i kognitivnih vještina. Poremećaj u metabolizmu Aβ peptida smatra se centralnim mehanizmom nastanka Alzheimerove bolesti. Za sada postoji samo neučinkovito simptomatsko liječenje te stoga...
Ispitivanje prisutnosti okratoksina A u krvi divljih svinja (Sus scrofa)
Ispitivanje prisutnosti okratoksina A u krvi divljih svinja (Sus scrofa)
Jelena Ivok
Okratoksin A (OTA) je sekundarni metabolit nekih vrsta plijesni iz rodova Aspergillus i Penicillium. Jedan je od najčešće nađenih mikotoksina u žitaricama koje se koriste kao hrana za životinje. Dokazano je nefrotoksičan, imunotoksičan i teratogen u svim do sada ispitivanim pokusnim i domaćim životinjama. Zbog svojeg kancerogenog potencijala Međunarodna agencija za istraživanje raka svrstala je ovaj mikotoksin u skupinu 2B – potencijalno kancerogen za ljude. Budući da u...
Ispitivanje uloge L-tipa Kriptokoroma na cirkalunarno i svjetlom uvjetovano ponašanje u morskom kolutićavom crvu Platynereis dumerilii
Ispitivanje uloge L-tipa Kriptokoroma na cirkalunarno i svjetlom uvjetovano ponašanje u morskom kolutićavom crvu Platynereis dumerilii
Barbara Rodin
In order to maximize their chances of survival and procreation animals have to be able to predict and adapt to a range of periodic changes in their environment. To be able to anticipate environmental rhythms, like day-night illumination, they developed an endogenous timekeeping oscillators (circadian clocks), with approximately the same period length and phase as the external cycle they are subjected to. Endogenous clocks use external cues to entrain to the environment and produce behavioral...
Ispitivanje utjecaja atmosferskog taloženja na biokemijske odgovore površine mora
Ispitivanje utjecaja atmosferskog taloženja na biokemijske odgovore površine mora
Javor Novosel
Cilj ovoga rada je ispitati utjecaj simulacije atmosferskog taloženja na biodostupnost atmosferskih hranjivih tvari te svojstava izlučenog otopljenog organskog materijala s naglaskom na lipidnom materijalu tijekom rasta morske dijatomeje Chaetoceros pseudocurvisetus na 20 °C. Eksperiment je proveden kroz tri serije uzgoja u triplikatu: I) kontrolna skupina (K) koja je simulirala stanje oligotrofnog mora prosječnih godišnjih koncentracije nitrata na području srednjeg Jadrana...
Istraživanje derivata vitamina B6 jednodimenzijskim i dvodimenzijskim tehnikama NMR
Istraživanje derivata vitamina B6 jednodimenzijskim i dvodimenzijskim tehnikama NMR
Dajana Busić
U sklopu ovog istraživanja sintetizirani su novi spojevi derivata vitamina B6 i to piridoksina s aminokiselinama (alanin i fenilalanin), te neutralnog piridoksala s primarnim aminom (2-amin-4-klorfenol) u molarnom omjeru 1 : 1. Amino skupina alanina zaštićena je s tert-butiloksikarbonilnom skupinom (Boc), a fenilalanina s karboksibenzil zaštitnom skupinom (Z). Oba aminokiselinska estera dobivena su reakcijom aminokiselina s dicikloheksilkarbodiimidom (DCC) i α4,α5-izobutiliden...

Pages