Pages

Analiza interakcija proteinskih biomarkera matičnih stanica raka
Analiza interakcija proteinskih biomarkera matičnih stanica raka
Dolores Kuzelj
Cilja rada bio je istražiti biomarkere matičnih stanica raka na temelju literaturnih podataka te izraditi interaktome identificiranih proteinskih biomarkera za analizu interakcija. Također, u eksperimentalnom dijelu, cilj je bio provjeriti rezultate analize interakcija na mezenhimalnim matičnim stanicama (MSC) tretiranim odabranim biomarkerom faktorom rasta živaca (engl. nerve growth factor, NGF). Za izradu interaktoma i analizu proteinskih interakcija koristila se platforma STRING....
Analiza opijata u hrani za konje vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa
Analiza opijata u hrani za konje vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa
Tea Jelača
Opijati poput morfina i kodeina su supstance koje se često zloupotrebljavaju kako bi se poboljšala izvedba trkaćih konja tijekom natjecanja stoga se nalaze na listi nedopuštenih sredstava MeĎunarodne konjičke federacije. MeĎutim, pozitivan antidoping test moţe biti posljedica konzumiranja hrane (uglavnom lucerne ili zobi) onečišćene sjemenkama maka koje sadrţe alkaloide morfin i kodein. Da bi se utvrdilo je li pozitivan antidoping test posljedica namjerne zlouporabe opijata ili...
Analiza prijava sumnji na nuspojave iz nacionalne baze za antihistaminike
Analiza prijava sumnji na nuspojave iz nacionalne baze za antihistaminike
Ana Vitez
Antihistaminici za sistemsku primjenu smanjuju ili blokiraju djelovanje histamina kompetitivnim vezanjem za H1-receptor. Najčešće se koriste u liječenju reakcija preosjetljivosti tipa I. Svrha ovog rada je analiza prijava sumnji na nuspojave antihistaminika za sistemsku primjenu (ATK R06) koje su zaprimljene u hrvatskoj Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017. godine. Podaci su analizirani prema: dobi i spolu pacijenta,...
Analiza ranih i kasnih endosoma u razvojnim fazama mišjih megakariocita
Analiza ranih i kasnih endosoma u razvojnim fazama mišjih megakariocita
Roberta Kurelić
U endocitozi male GTPaze Rab5 i Rab7 djeluju kao molekularni prekidači i reguliraju vezikularni transport i promet kroz membranu različitih organela. Rab5 kao marker ranih endosoma je ključan za homogenu i heterogenu fuziju membrana ranih endosoma i njihovu pokretljivost dok je Rab7 marker kasnih endosoma. Smatra se da je konverzija Rab5 u Rab7 vrlo bitna za tijek endolizosomalnog puta. Svrha istraživanja je ispitati postoji li povezanost izmeĎu maturacije endosoma i nastanka...
Antibakterijske aktivnosti kvaternih amonijevih soli
Antibakterijske aktivnosti kvaternih amonijevih soli
Vedrana Glavan
Kvaterne amonijeve soli ionski su spojevi općenite strukturne formule NR4 +A-, gdje R+ može predstavljati alkilnu ili arilnu skupinu, a A- bilo koji anion koji je inače prisutan u solima. Zbog njihove strukture, kvaterne amonijeve soli široko su korištene u industriji i bolničkom okruženju za kontrolu bakterijskog rasta u različitim sredstvima za čišćenje, korišteni samostalno ili dodani nekim drugim antimikrobijalnim sredstvima. U ovom radu predstavit će se pojam...
Antikolinesterazna aktivnost sintetskih derivata baretina
Antikolinesterazna aktivnost sintetskih derivata baretina
Marija Cergolj
Budući da su sesilni morski organizmi, osobito morske spužve, bogat izvor mikroorganizama i bioaktivnih prirodnih spojeva, oni predstavljaju temelj za razvoj potencijalnih lijekova. Inhibitori enzima acetilkolinesteraze, koji imaju širu primjenu u medicini, upravo su jedni od tih lijekova. S obzirom na to da nijedan inhibitor acetilkolinesteraze iz morskog svijeta nije komercijalni proizvod, prikupljanje i analiza morskih organizama vrijedan je pokušaj da se istraže novi prirodni...
Antiproliferativni učinak ekstrakata i frakcija Eunicelle Cavolinii na fibroblaste ljudskog prepucija
Antiproliferativni učinak ekstrakata i frakcija Eunicelle Cavolinii na fibroblaste ljudskog prepucija
Klara Vukić
Gotovo 50% citotoksičnih spojeva izolirano je iz morskih organizama kao što su spužve i koralji. Koralji, uglavnom meki, potencijalni su izvori mnogih jedinstvenih metabolita, uključujući citotoksične i antitumorske spojeve. Ciljevi ovog istraživanja bili su analiziranje u kojem otapalu tijekom ekstrakcije dobijemo najveću masu ekstrakata te ispitivanje antiproliferativnog učinka dobivenih ekstrakata i frakcija na fibroblastima ljudskog prepucija. Pokazali smo kako je izbor...
BIOLOGIJA FIBROBLASTA U MIKROOKOLIŠU TUMORA
BIOLOGIJA FIBROBLASTA U MIKROOKOLIŠU TUMORA
Martina Sučić
Tumorski mikrookoliš (TME) se sastoji od staničnih i nestaničnih komponenata te je važan za razvoj i metastaziranje karcinoma. Fibroblasti povezani s tumorom (CAF-ovi) su jedne od najvažnijih staničnih komponenata TME-a, koje imaju iznimnu važnost u nastanku, progresiji, invaziji i metastaziranju stanica karcinoma putem različitih mehanizama. CAF-ovi su heterogena populacija stanica, koje imaju različito podrijetlo te zbog toga i višestruke pozitivne markere. Također, imaju i...
Biokemijski markeri subkronične toksičnosti klorpirifosa u štakora
Biokemijski markeri subkronične toksičnosti klorpirifosa u štakora
Margita Šrajbek
Pesticidi su toksični spojevi koji imaju štetne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš. U današnje vrijeme, organofosfatni spojevi spadaju u najkorišteniju vrstu pesticida. Veliki udio u njihovoj ukupnoj primjeni ima klorpirifos (CPF), organofosfatni pesticid širokog spektra. Glavni mehanizam toksičnosti organofosfatnih spojeva je ireverzibilna inhibicija acetilkolinesteraze (AChE), ključnog enzima za prijenos neurotransmitera acetilkolina. Uz štetan učinak na AChE, postoje dokazi o...
Biološki učinak makrolidnih konjugata
Biološki učinak makrolidnih konjugata
Mislav Smolčić
Antimikrobno djelovanje makrolida prepoznato je u 20.-tom stoljeću kada su se počeli primjenjivati u liječenju infekcija uzrokovanih bakterijama i gljivicama, a također i liječenju raka. Prvi 15-člani makrolid koji je pokazao terapijske učinke bio je azitromicin. Od postavljanja azitromicina na tržište do danas, otkriven je veliki broj drugih makrolida i makrolidnih struktura različitog spektra djelovanja. No, zbog kontinuiranog korištenja makrolida i nepravilne primjene pojavio...
Biotinilacija protutijela i njihova primjena u protočnoj citometriji
Biotinilacija protutijela i njihova primjena u protočnoj citometriji
Ana Bašić
Protutijela nalaze široku primjenu u medicini i biotehnološkim istraživanjima zbog sposobnosti specifičnog vezanja na različite molekule (antigene). Mogu se koristiti u detekciji specifičnih antigena za dijagnozu bolesti, u terapiji imunodeficijencija, raka ili zaraznih bolesti te u raznim biomedicinskim istraživačkim i dijagnostičkim tehnikama: Western blot, imunohistokemija, protočna citometrija, itd. U kliničkoj se praksi sve više radi na stvaranju monoklonskih protutijela...
Bv-2 stanice kao alternativni model za izučavanje citomegalovirusne infekcije mikroglije
Bv-2 stanice kao alternativni model za izučavanje citomegalovirusne infekcije mikroglije
Marina Marcelić
BV-2 stanice predstavljaju imortaliziranu mikroglijalnu staničnu liniju kao najčešće korištenu zamjenu za primarnu kulturu mikroglija stanica. Uobičajeno je da se uzgajaju u DMEM (engl. Dulbecco’s Modified Eagle Medium) mediju uz dodatak fetalnog goveĎeg seruma (FCS, engl. Fetal Calf Serum). In-vitro stanični mikrookoliš ne moţe dati točnu presliku onoga u središnjem ţivčanom sustavu, što naposljetku moţe dovesti do morfoloških i funkcionalnih promjena u mikroglija...

Pages