Pages

Razlike u razvoju bihevioralne senzitizacije na kokain u odnosu na metamfetamin kod Drosophile melanogaster
Razlike u razvoju bihevioralne senzitizacije na kokain u odnosu na metamfetamin kod Drosophile melanogaster
Sabina Al-Samarai
Psihomotorički stimulansi, poput kokaina i metamfetamina utječu na neuronsku mrežu mijenjajući dopaminergičnu i serotonergičnu transmisiju uzrokujući neuroadaptivne promjene moždanih funkcija koje rezultiraju promijenjenim motoričkim sposobnostima. Istraživanja na vinskoj mušici - Drosophili melanogaster pokazuju da opetovana administracija volatiliziranog kokaina izaziva progresivno povećanje lokomotornog odgovora definirano kao lokomotorna senzitizacija. Ponovljenom...
Razvoj sintetskog postupka gvanilacije upotrebom bis(trimetilsilil)karbodiimida
Razvoj sintetskog postupka gvanilacije upotrebom bis(trimetilsilil)karbodiimida
Vanda Lovreković
Pokušan je razvoj nove sintetske metode za pripravu monosupstituiranih gvanidina reakcijom amina sa bis-TMS karbodiimidom. Metoda nije uspjela radi slabe reaktivnosti korištenog karbodiimida. Primjenom literaturno opisanog reagensa za gvanilaciju, efikasno je pripravljen gvanidin/klorin-e6 131-diaminoetilkarboksamid konjugat i potpuno karakteriziran 1H NMR spektroskopijom. Osim alifatskih amina, za pripravu gvanidin/porfirin konjugata sintetiziran je tetrafenil porfirin, koji je selektivno...
Screening of FDA approved compounds with effect on modification of myofibroblast activation during cardiac remodeling
Screening of FDA approved compounds with effect on modification of myofibroblast activation during cardiac remodeling
Kristina Vukušić
Heart failure is the common final evolution of most cardiovascular diseases and is among the leading causes of morbidity and mortality in the developed world. Cardiac remodeling is characterized by cardiac fibroblast differentiation to myofibroblasts. Myofibroblasts are cells that express both collagen and α-SMA and are considered as hallmarks of cardiac remodeling. The general aim of this project is identification of FDA approved drugs able to interfere with two major changes occurring in...
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Eda Jardas
U sklopu ovog rada provedena je sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih analoga uključujući amide 6a i b, kiselinu 7, alkohol 8 te pet različitih aminoalkoksi derivata 9a-e. Ključni intermedijari u sintezi ovih spojeva su dva metoksi regioizomera 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih estera (5a i 5b). Strukture svih spojeva razjašnjene su na temelju njihovih 1H i 13C NMR spektara. Ispitat će se protuupalna učinkovitost svih heterocikličkih spojeva sa zavinutom...
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Katarina Zirdum
Borov kompleks dipirometena (BODIPY®) predstavlja razred fluorescentnih boja koje se mogu koristiti u medicinske i biološke svrhe. Fluorescentno obilježavanje molekula nastaje konjugacijom, odnosno vezanjem fluorescentnih boja za određene proteine i peptide, s ciljem praćenja njihovih interakcija, konformacijskih promjena i lokalizacije pojedinih peptida i dijelova proteina. BODIPY molekule su prilično neosjetljive na polarnost i pH okoliša te vrlo stabilne u fiziološkim uvjetima....
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sara Bracanović
ovom radu opisana je sinteza tricikličkih angularnih spojeva, 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona (7-8, 9a-e) i derivata (5-(2-hidroksi-4-metoksifenil) tiofen-2,4-di-il)dimetanola (5, 6a-d). Ispitana je protuupalna učinkovitost spojeva 4, 7, 8 i 9a-e in vitro, mjerenjem učinkovitosti inhibicije različitih fosfo-STAT proteina (engl. Signal Transducer and Activatior of Transcription) koji su dio JAK (engl. Janus kinase)/STAT signalnog puta. Spoj 7 (etil...
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Maša Knežević
Novi sustavi prijenosa i kontrolirane isporuke lijekova se razvijaju s ciljem poboljšavanja učinkovitosti lijekova i stavljanja pod nadzor postojećih nuspojava. Sintetizirana su dva tripeptidna gelatora 1. organogelator Z-LPhe- L-Phe-L-AlaNH2 i 2. hidrogelator Ac-L-Phe-L-Phe-L-AlaNH2 s ciljem studiranja njihovih potencijala za skladištenje i kontrolirano otpuštanje nesteroidnih antireumatika (NSAR). Nakon dugotrajne oralne uporabe NSAR, poput ibuprofena i acetilsalicilne kiseline...
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Martina Mušković
Fotodinamička terapija (PDT) predstavlja jedan od suvremenijih pristupa liječenju tumora. Komponente fotodinamičke terapije su fotosenzibilizator (PS), kisik i svjetlo, tri zasebno netoksične kompone, koje zajedno stvaraju toksičan učinak na stanice. Za uspješnu fotodinamičku terapiju bitan je odabir fotosenzibilizatora kao i njegova lokalizacija u stanicama. Porfirini, tetrapirolni makrociklički spojevi, zbog svojeg karakterističnog apsorpcijskog i emisijskog spektra, kao i...
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Mateo Jelovica
Fotodinamička terapija je selektivna metoda liječenja tumora i ostalih bolesti koja kombinira elektromagnetsko zračenje određene valne duljine i fotosenzibilizator, tvar osjetljivu na navedeno zračenje, uz prisutnostost kisika kako bi uništila ciljane stanice bez nepovoljnih sistemskih učinaka na organizam pacijenta. Dobar fotosenzibilizator uz niz fotofizičkih treba imati i povoljan omjer hidrofilnih i lipofilnih svojstava kako bi se mogao administrirati u vodenom mediju i ne...
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Karla Dubaić
Opisana je sinteza etil-9-metoksi-4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepin-2-karboksilata (5). Ključni intermedijar za sintezu toga spoja je biciklički keton (3) dobiven intramolekulskom ciklizacijom 4-(4-fenoksimetoksi)butanske kiseline (2). Reakcijom ketona s Vilsmeierovim reagensom nastao je B -klorvinilni aldehid (4) kojim je u reakciji ciklizacije s etil-2- merkaptoacetatom pripravljen tieno[2,3-d]oksepinski derivat (5).
Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Marko Božić
Reakcijom razrijeđene octene kiseline i para-nitrofenilhidrazina s para-metoksiacetofenonom, odnosno s para-nitrobenzaldehidom u molarnom omjeru 1 : 1 priređena su dva nova derivata hidrazina, C13H10N4O4 i C15H15N3O3. Pripravljeni spojevi identificirani su pomoću elementne analize, dok je njihova struktura u otopini okarakterizirana 1D i 2D tehnikama spektroskopije NMR (1H, 13C, 15N). Reakcijom srebrova(I) nitrata s pripravljenim ligandima istražen je utjecaj različitih otapala...
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Martina Lijić
U ovom radu opisan je razvoj sinteze novoga konjugata azitromicina i klorina e6. Pripravljeni derivat azitromicina s aktiviranom 4''-O-acilimidazolilnom funkcionalnom skupinom i 13¹-etilendiaminski derivat klorina e6 su reakcijom amidnog vezanja u završnom stupnju paralelne sinteze povezani u željeni konjugat. Svim izoliranim spojevima strukture su potvrđene i okarakterizirane 1H i 13C NMR, UV/Vis i IR spektrima a završnom spoju 21 dodatno i 2D spektroskopijom COSY, NOESY i TOCSY. Svrha...

Pages