Paginacija

Kemijska i biološka evaluacija organskih ekstrakata plaštenjaka, Phallusia mammillata, iz Jadranskog mora
Kemijska i biološka evaluacija organskih ekstrakata plaštenjaka, Phallusia mammillata, iz Jadranskog mora
Karlo Šurlina
Phallusia mammillata (Cuvier, 1815) je plaštenjak koji se prilagodio ekstremnim uvjetima morskog okoliša proizvodnjom bioaktivnih sekundarnih metabolita koji štite organizam od predatora te pomažu u lovu i borbi za moguće stanište. Morski sekundarni metaboliti, zbog svojih jedinstvenih kemijskih struktura te širokog spektra bioloških aktivnosti, mogu biti izvor novih kandidata lijekova. Većina istraživanja koja su se do sada provela na P. mammillata, proučavala su osnovne razvojne...
Kemijska modifikacija i fizikalno-kemijska karakterizacija površina borosilikatnog stakla za kovalentno vezanje proteina
Kemijska modifikacija i fizikalno-kemijska karakterizacija površina borosilikatnog stakla za kovalentno vezanje proteina
Lovro Žužić
Vezanje proteina na površine čvrstih nosača predstavlja neizbježan korak u proizvodnji proteinskih bio uređaja. Ono se može postići kao reverzibilno vezanje (fizisorpcija) ili ireverzibilno (kemisorpcija) putem stvaranja kovalentne veze između površinskih skupina i proteina. Potonji način ima prednost zbog trajnosti površinskog sloja, no vrlo često se kovalentnim vezanjem na površinske skupine narušava tercijarna struktura proteina, zbog čega gubi svoju aktivnost. Za...
Kemijski sastav i antioksidacijski učinak eteričnog ulja šipurike (Rosa canina L.)
Kemijski sastav i antioksidacijski učinak eteričnog ulja šipurike (Rosa canina L.)
Ana Kezić
Rosa canina L. (Rosaceae) jedna je od najraširenijih divljih vrsta roda Rosa. Poznato je bogatstvo ploda R. canina raznim bioaktivnim spojevima kao što su vitamini (posebno vitamin C), fenolni spojevi (osobito flavonoidi), karotenoidi i masne kiseline, s potencijalnim pozitivnim učinkom na ljudsko zdravlje. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati hlapljive spojeve ploda R. canina podrijetlom iz Hrvatske. Hlapljivi spojevi zajedno s nehlapljivim spojevima odgovorni su za okus i miris...
Klik kemija bis(alkina) i bis(azida) za funkcionalizaciju anorganskih materijala
Klik kemija bis(alkina) i bis(azida) za funkcionalizaciju anorganskih materijala
Petra Linić
Klik kemija je pojam koji je uveden 2001. godine i odnosi se na skup reakcija sintetske organske kemije koje zadovoljavaju određene uvjete; to su modularne, stereospecifične reakcije visokog iskorištenja, koje se odvijaju u jednostavnim uvjetima i koriste lako dostupne reagense i neškodljiva, lako uklonjiva otapala, s jednostavnom izolacijom dobivenih produkata. Bakrom katalizirana 1,3-dipolarna cikloadicija između terminalnih alkina i azida (CuAAC), kojom nastaju 1,4-disupstituirani...
Kloniranje, mutageneza i karakterizacija fosfatidilinozitol 3-monofosfat vezujućih domena u HEK293T i primarnim megakariocitima
Kloniranje, mutageneza i karakterizacija fosfatidilinozitol 3-monofosfat vezujućih domena u HEK293T i primarnim megakariocitima
Paola Paškvan
Fosfoinozitidi (PI) su skupina staničnih fosfolipida od iznimne važnosti za regulaciju stanične fiziologije i membranske dinamike. U stanicama eukariota nastaju fosforilacijom fosfatidilinozitola (PtdIns) aktivacijom niza kinaza i fosfataza. U ovom radu praćena je ekspresija i lokalizacija FYVE i PX domena koje specifično vežu fosfatidilinozitol 3-monofosfat [PI(3)P] te njihov utjecaj na razvoj megakariocita i produkciju protrombocita. U retroviralni vektor, klonirane su fluorescentno...
Kolinesterazna aktivnost u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Kolinesterazna aktivnost u vodenim ekstraktima izabranih bazidiomiceta
Kristina Malec
(Acetil)kolinesteraza je enzim kojeg prvenstveno povezujemo s njegovom funkcijom u prijenosu živčanih signala. Nalazi se u kolinergičnim sinapsama životinja i razgrađuje neurotransmiter acetilkolin te na taj način zaustavlja prijenos živčanog signala među stanicama. U zadnjem su desetljeću otkrivene i mnoge druge uloge tog enzima, na primjer uloga u staničnoj diferencijaciji, u komunikaciji među stanicama te imunosnom odgovoru. Obzirom na to da su kolinesteraze i/ ili acetilkolin...
Komparativna proteomska analiza Staphylococcus aureus spp. sa svojstvom formiranja biofilma
Komparativna proteomska analiza Staphylococcus aureus spp. sa svojstvom formiranja biofilma
Tea Kocijan
Staphylococcus aureus je ljudski i životinjski oportunistički pathogen koji je uzrok velikog broja bolesti, uključujući trovanje hranom. Jedan od mogućih načina diseminacije ove bakterije je putem hrane kontaminirane u procesu obrađivanja od strane zaražene osobe. Također, poznato je da S. aureus formira biofilm na različitim materijalima koji se upotrebljavaju u obradi hrane i rezistentan je na većinu dezinfekcijskih sredstava. Cilj ovog rada je istražiti mehanizme...
Kompleksni spojevi prijelaznih metala kao sintetske proteaze: proučavanje regioselektivnosti presijecanja peptidne veze kompleksnim spojevima Pt(II) i Pd(II)
Kompleksni spojevi prijelaznih metala kao sintetske proteaze: proučavanje regioselektivnosti presijecanja peptidne veze kompleksnim spojevima Pt(II) i Pd(II)
Desiree - Željka Brkić
Selektivno presijecanje peptidne okosnice jedna je od najvećih prepreka prilikom analize proteina. Peptidna veza je stabilizirana rezonantnom strukturom i kao takva izuzetno nepodložna hidrolizi. Dostupni reagensi za cijepanje često djeluju neselektivno, neki su i otrovni te zahtijevaju visok utrošak i ograničene uvjete reakcije. Ovi razlozi potiču razvoj novih i učinkovitijih proteaza. Hidroliza peptidne veze potpomognuta metalnim ionima je obećavajuća alternativa enzimskom...
Konjugacija porfirina s DL-butioninsulfoksiminom i D-eritrosfingozinom
Konjugacija porfirina s DL-butioninsulfoksiminom i D-eritrosfingozinom
Nina Savić
Fotodinamička terapija (PDT) se sve više upotrebljava u liječenju raka, ali i mnogih drugih bolesti. Da bi PDT bila uspješna, potrebne su tri komponente; fotosenzibilizator (PS), izvor svjetla i kisik. Najčešći PS-i su porfirini, tetrapirolni aromatski spojevi. Do danas su u upotrebi 3 generacije PS-a. Prvu čine prirodni spojevi, drugu sintetski, dok treću generaciju predstavljaju PS-i sintetskog porijekla konjugirani s biološki aktivnim molekulama. Biološki aktivne molekule...
Konjugati porfirina u fotodinamičkoj terapiji
Konjugati porfirina u fotodinamičkoj terapiji
Barbara Radovani
Karcinom je i dalje vodeći uzrok smrti na globalnoj razini, bez obzira na napredak u liječenju i detekciji istih. Konvencionalni kemoterapeutski agensi korišteni u liječenju tumora su nespecifične toksičnosti te osim tumorskih, napadaju i zdrave stanice što dovodi do raznih nuspojava. Nadalje, tumorske stanice mogu nakon nekog vremena razviti rezistenciju na kemoterapeutike. Stoga, potreba za novim protutumorskim pristupima svakodnevno raste. Jedan od obećavajućih pristupa je...
Konstrukcija herpes simpleks 1 virusa koji eksprimira zeleni fluorescentni protein
Konstrukcija herpes simpleks 1 virusa koji eksprimira zeleni fluorescentni protein
Ana Vignjević
Istraživanje virusne replikacije može predstavljati značajan izazov, naročito ako je replikacija ograničena ili ne prouzrokuje očiti citopatološki učinak (engl. cytopathic effect, CPE). Integracija gena unutar virusnog genoma koji kodira za fluorescentni protein često je korišten pristup kojim se prevazilaze takvi problemi. Unatoč tome, mutageneza velikih DNA genoma poput herpesvirusa donedavno je bila prilično nezgrapan proces. Kloniranje velikih DNA fragmenata u obliku...
Konstrukcija plazmida pINFUSE-m04
Konstrukcija plazmida pINFUSE-m04
Petra Budak
Humani citomegalovirus (HCMV) je široko rasprostranjeni virus koji, nakon primarne infekcije, uspostavlja latentnu infekciju i doživotno se zadržava u organizmu domaćina. Razlog zbog kojeg organizam domaćina nije u mogućnosti u potpunosti eliminirati virus i na taj način razriješiti infekciju leži u činjenici da genom HCMV-a, kao i drugih citomegalovirusa (CMV-a), kodira za brojne proteine koji suprimiraju imunološki odgovor. Budući da je HCMV visoko specifičan za vrstu i ne...

Paginacija