Paginacija

Ispitivanje fotodinamičkog učinka amfipatskog porfirina na legionele
Ispitivanje fotodinamičkog učinka amfipatskog porfirina na legionele
Ivona Viduka
Legionella pneumophila je Gram-negativna bakterija čije je prirodno stanište voda, uključujući rijeke, jezera i potoke. L. pneumophila je uzročnik pontiačke groznice i legionarske bolesti, a distribucijski sustavi za vodu, rashladni tornjevi i ovlaživači zraka samo su neki od vodenih izvora infekcije. Unatoč provođenju protuepidemijskih mjera sve češća je pojava legioneloza stoga je potrebno razviti nove metode za uklanjanje legionele iz vode. Jedan od pristupa je ...
Ispitivanje inhibitora gama sekretaze kao potencijalnih lijekova za Alzheimerovu bolest na SH-SY5Y stanicama
Ispitivanje inhibitora gama sekretaze kao potencijalnih lijekova za Alzheimerovu bolest na SH-SY5Y stanicama
Ena Subašić
Značaj: Alzheimerova bolest je smrtonosan neurodegenerativni poremećaj za kojeg još uvijek nije pronađen učinkovit lijek. Zbog stalnog porasta incidencije i jako skupe zdravstvene skrbi oboljelih, Alzheimerova bolest predstavlja jedan od najvećih izazova za farmaceutsku industriju 21. stoljeća. Postoji više različitih teorija o patogenezi bolesti, a do danas najbolje potvrđena je amiloidna hipoteza. Prema njoj neurodegenerativni procesi rezultat su poremećaja u metabolizmu ...
Ispitivanje karakteristika bihevioralne senzitizacije u Drosophile melanogaster
Ispitivanje karakteristika bihevioralne senzitizacije u Drosophile melanogaster
Ira Ćoso
Bihevioralna senzitizacija predstavlja neasocijativno učenje u kojem ponovljena administracija stimulansa rezultira progresivnim stepenastim povećanjem odgovora. Bihevioralna senzitizacija kod Drosophile može biti kratkotrajna, i trajati kraće od 30 minuta, ili dugotrajna, do dva dana. Pretpostavlja se da su u njihovoj podlozi različiti molekularni mehanizmi. Cilj rada je bio razvoj visokoprotočne metode za razvoj dugotrajne bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kokain i...
Ispitivanje kvalitete morske vode u Luci Baroš i mogućnosti unaprijeđenja kvalitete ili prenamjene
Ispitivanje kvalitete morske vode u Luci Baroš i mogućnosti unaprijeđenja kvalitete ili prenamjene
Pegi Pavletić
Ispitivanje kvalitete morske vode u Luci Baroš provedeno je radi utvrđivanja hidroloških parametara čistoće mora u vanjskom području riječke Luke Baroš u svrhu određivanja mogućeg potencijala urbanističkog rješenja u kategoriji održivog razvoja. Praćenje analitičkih parametara određivanja kakvoće morske vode omogućiti će donošenje odluka u provedbi urbanističko-arhitektonskih rješenja unutar istraživanog područja u rekreativne svrhe. Istraživanje je provođeno...
Ispitivanje potencijalnih lijekova za Alzheimerovu bolest na stanicama ljudskog neuroblastoma
Ispitivanje potencijalnih lijekova za Alzheimerovu bolest na stanicama ljudskog neuroblastoma
Andrea Klančić
Značaj: Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije, koja trenutno predstavlja najskuplju stavku u sustavu zdravstvene zaštite u razvijenim zemljama. Alzheimerova bolest je ireverzibilni, progresivni neurodegenerativni poremećaj karakteriziran postepenim gubitkom pamćenja i kognitivnih vještina. Poremećaj u metabolizmu Aβ peptida smatra se centralnim mehanizmom nastanka Alzheimerove bolesti. Za sada postoji samo neučinkovito simptomatsko liječenje te stoga...
Ispitivanje prisutnosti okratoksina A u krvi divljih svinja (Sus scrofa)
Ispitivanje prisutnosti okratoksina A u krvi divljih svinja (Sus scrofa)
Jelena Ivok
Okratoksin A (OTA) je sekundarni metabolit nekih vrsta plijesni iz rodova Aspergillus i Penicillium. Jedan je od najčešće nađenih mikotoksina u žitaricama koje se koriste kao hrana za životinje. Dokazano je nefrotoksičan, imunotoksičan i teratogen u svim do sada ispitivanim pokusnim i domaćim životinjama. Zbog svojeg kancerogenog potencijala Međunarodna agencija za istraživanje raka svrstala je ovaj mikotoksin u skupinu 2B – potencijalno kancerogen za ljude. Budući da u...
Ispitivanje uloge L-tipa Kriptokoroma na cirkalunarno i svjetlom uvjetovano ponašanje u morskom kolutićavom crvu Platynereis dumerilii
Ispitivanje uloge L-tipa Kriptokoroma na cirkalunarno i svjetlom uvjetovano ponašanje u morskom kolutićavom crvu Platynereis dumerilii
Barbara Rodin
In order to maximize their chances of survival and procreation animals have to be able to predict and adapt to a range of periodic changes in their environment. To be able to anticipate environmental rhythms, like day-night illumination, they developed an endogenous timekeeping oscillators (circadian clocks), with approximately the same period length and phase as the external cycle they are subjected to. Endogenous clocks use external cues to entrain to the environment and produce behavioral...
Ispitivanje utjecaja atmosferskog taloženja na biokemijske odgovore površine mora
Ispitivanje utjecaja atmosferskog taloženja na biokemijske odgovore površine mora
Javor Novosel
Cilj ovoga rada je ispitati utjecaj simulacije atmosferskog taloženja na biodostupnost atmosferskih hranjivih tvari te svojstava izlučenog otopljenog organskog materijala s naglaskom na lipidnom materijalu tijekom rasta morske dijatomeje Chaetoceros pseudocurvisetus na 20 °C. Eksperiment je proveden kroz tri serije uzgoja u triplikatu: I) kontrolna skupina (K) koja je simulirala stanje oligotrofnog mora prosječnih godišnjih koncentracije nitrata na području srednjeg Jadrana...
Ispitivanje utjecaja otopina tripsin i EDTA na stabilnost površinskih biljega stanica MEF, B12, RAW264.7 i DC 2.4 u različitim vremenskim intervalima
Ispitivanje utjecaja otopina tripsin i EDTA na stabilnost površinskih biljega stanica MEF, B12, RAW264.7 i DC 2.4 u različitim vremenskim intervalima
Patricija Bajt
Jedan od prvih koraka prilikom analize adherentnih stanica na protočnom citometru je njihovo odljepljivanje od podloge i dobivanje stanične suspenzije, međutim ovaj postupak može utjecati na kompoziciju i integritet molekula ispoljenih na samoj površini stanice. Kako bismo to izbjegli, odlučili smo ispitati utjecaj otopina tripsin i EDTA na izražaj određenih proteina, s obzirom na vrijeme inkubacije. Proteini čija razina je praćena su molekule MHC I, m04 te CD80 na čiji izražaj...
Istraživanje derivata vitamina B6 jednodimenzijskim i dvodimenzijskim tehnikama NMR
Istraživanje derivata vitamina B6 jednodimenzijskim i dvodimenzijskim tehnikama NMR
Dajana Busić
U sklopu ovog istraživanja sintetizirani su novi spojevi derivata vitamina B6 i to piridoksina s aminokiselinama (alanin i fenilalanin), te neutralnog piridoksala s primarnim aminom (2-amin-4-klorfenol) u molarnom omjeru 1 : 1. Amino skupina alanina zaštićena je s tert-butiloksikarbonilnom skupinom (Boc), a fenilalanina s karboksibenzil zaštitnom skupinom (Z). Oba aminokiselinska estera dobivena su reakcijom aminokiselina s dicikloheksilkarbodiimidom (DCC) i α4,α5-izobutiliden...
Istraživanje kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama pomoću spektroskopije NMR
Istraživanje kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama pomoću spektroskopije NMR
Sara Marinković
Reakcijom piridoksal hidroklorida, odnosno neutralnog piridoksala s 2-amin-4-klorfenolom u molarnom omjeru 1 : 1 u otopini etanola pripravljene su Schiffove baze (C14H14ClN2O3)Cl, odnosno C14H13ClN2O3. Mehaničkim miješanjem dobivenih spojeva u ahatnom tarioniku bez dodatka otapala, ali i reakcijom kondenzacije u otopini etanola i struji dušika sa srebrovim(I) nitratom, odnosno srebrovim(I) acetatom u molarnom omjeru 1 : 2 pripravljeni su srebrovi kompleksi opće formule...
Istraživanje uloge optineurina u procesu autofagije
Istraživanje uloge optineurina u procesu autofagije
Tereza Ljutić
Optineurin je citoplazmatski protein uključen u procese poput stanične signalizacije, stanične smrti i autofagije. Budući da svoje funkcije obavlja interakcijom s brojnim proteinima, možemo ga smatrati adaptorskim proteinom. Konkretno, u procesu autofagije služi kao prijenosnik sadržaja za razgradnju vežući s jedne strane ubikvitinom obilježeni stanični sadržaj, a s druge strane LC3-II receptor autofagosoma. Također, smatra se da sudjeluje u fuziji autofagosoma sa lizosomom....

Paginacija