Pages

Istraživanje veznih mjesta za natrij u transporterima: NLS1 paradigma
Istraživanje veznih mjesta za natrij u transporterima: NLS1 paradigma
Luana Camlić
Major facilitator superfamily domain containing 2A (MFSD2A) gene encodes for a sodium-dependent lysophosphatidylcholine transporter, NLS1. It is essential for importing of fatty acids, like docosahexaenoic acid (DHA), into human brain [1]. Importing of DHA, is essential for normal human brain growth and cognitive function. Also, NLS1 is involved in microcephaly, a condition characterized by a smaller cerebral cortex, where brain weight is reduced. Because exact structure of NLS1 is still...
Izražaj ko-aktivatora 2 jezgrinih receptora u uterusu tijekom rane trudnoće u miševa
Izražaj ko-aktivatora 2 jezgrinih receptora u uterusu tijekom rane trudnoće u miševa
Iva Šantek
Cilj istraživanja: Uspostava i održavanje trudnoće su kompleksni procesi kontrolirani mnogim hormonima i transkripcijskim čimbenicima te bilo kakva nepravilnost molekula koje ju vode, može uzrokovati nemogućnost začeća ili spontani gubitak trudnoće. Prema literaturnim podatcima, 75 % neuspješnih trudnoća je pripisano izostanku ili nepravilnosti implantacije. Implantacija je kontrolirana progesteronom (P) i estrogenom (E) koji djeluju putem jezgrinih receptora. Aktivnost...
Izražaj čimbenika neovaskularizacije u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije u CD26 deficijentim miševima
Izražaj čimbenika neovaskularizacije u uvjetima eksperimentalne hiperglikemije u CD26 deficijentim miševima
Anja Kovač
Uvod: Dipeptidil-peptidaza IV, odnosno molekula CD26 (DPP IV/CD26) ubikvitaran je transmembranski protein i serinska proteaza koja cijepa brojne biološki aktivne supstrate među kojima i one važne u regulaciji koncentracije glukoze u krvi. Prethodna istraživanja ukazala su na važnu ulogu DPP IV/CD26 u procesu angiogeneze, migracije stanica i apoptoze. Međutim, patofiziološki procesi cijeljenja rana u dijabetesu, koji predstavljaju značajan javnozdravstveni problem, nedovoljno su...
Karakterizacija SACM1L fosfataze i PI4P u staničnoj liniji DAMI i primarnim megakariocitima
Karakterizacija SACM1L fosfataze i PI4P u staničnoj liniji DAMI i primarnim megakariocitima
Ana Bura
Phosphoinositides are phosphorylated membrane lipids that control the function of secretory organelles, act as signal transducers and have a role in actin reorganization, cell growth and proliferation. Phosphatidylinositol-4-phosphate (PI4P) is highly abundant in cells and is critical for lipid transport and delivery of cargo from the Golgi apparatus to the plasma membrane. SACM1L is a major phosphatase that metabolizes PI4P at the endoplasmic reticulum and allows accumulation of PI4P at the...
Karakterizacija bioaktivnih spojeva iz soka i komine grožđa metodama masene spektrometrije te ispitivanje potencijala obogaćivanja soka polifenolima
Karakterizacija bioaktivnih spojeva iz soka i komine grožđa metodama masene spektrometrije te ispitivanje potencijala obogaćivanja soka polifenolima
Andrea Kurelac
Polifenoli dokazano imaju vrlo jako antioksidativno, kardioprotektivno, neuroprotektivno i antikancerogeno djelovanje zbog čega je uvriježena nutricionistička preporuka za konzumacijom proizvoda bogatih polifenolima, što uključuje i grožđe te u umjerenim količinama i vino. Međutim, vino je proizvod koji nije namijenjen za konzumaciju u cijeloj populaciji te je u ovom diplomskom radu istražena i predstavljena alternativna opcija pića bogatog polifenolima koja bi bila pogodna i za...
Karakterizacija globalnih proteomskih profila stanica raka debelog crijeva čovjeka u ovisnosti o statusu gena BRAF
Karakterizacija globalnih proteomskih profila stanica raka debelog crijeva čovjeka u ovisnosti o statusu gena BRAF
Veronika Horvat
Protein BRAF je signalna serin/treonin protein kinaza uključena u aktivaciju MAPK signalnog puta koji utječe na staničnu diobu, rast, diferencijaciju i preživljenje. Mutacije BRAF, kao što je BRAF V600E, dodatno aktiviraju MAPK signalni put što pojačava proliferaciju i preživljenje tumora. BRAF V600E mutirani kolorektalni karcinom predstavlja podskup kolorektalnog karcinoma karakteriziran lošim cjelokupnim preživljenjem i ograničenim odgovorom na kemoterapiju i ciljanu...
Karakterizacija i kloniranje SNX9 fuzioniranog sa zelenim fluorescentnim proteinom u staničnoj liniji DAMI i HEK293
Karakterizacija i kloniranje SNX9 fuzioniranog sa zelenim fluorescentnim proteinom u staničnoj liniji DAMI i HEK293
Eni Tomović
Trombociti, najmanje krvne stanice koje imaju važnu ulogu u hemostazi, nastaju u koštanoj srži iz prekursora, megakarocita. U procesu nastanka trombocita reorganizacija aktinskog citoskeleta je esencijalna. Sortirajući neksin 9 (engl. Sorting nexin 9, SNX9) je višefunkcijski protein koji koordinira promet na membrani i dinamiku aktina unutar stanica. SNX9 aktivira proteine Wiskott-Aldrich sindroma (engl. Wiskott–Aldrich Syndrome protein, WASP) koji zauzvrat iniciraju polimerizaciju...
Karakterizacija srebrovih(I) kompleksa s dijod derivatima pridina spektroskopijom NMR
Karakterizacija srebrovih(I) kompleksa s dijod derivatima pridina spektroskopijom NMR
Anamari Zorica
Reakcijom srebrova(I) nitrata i derivata dijodpiridina (2,5-I2py, 3,5-I2py, 2,6-I2py) u množinskom omjeru 1 : 2 u vodeno-alkoholnom mediju pripravljena su tri nova kompleksa opće formule [Ag(NO3)(I2py)2]. Dobiveni spojevi identificirani su elementnom analizom, a njihova struktura u otopini okarakterizirana je spektrometrijom masa i spektroskopijom NMR. Od 1D tehnika NMR korištene su 1H i 13C ATP, a od 2D homonuklearni 1H-1H COSY te heteronuklearni 1H-13C HMQC i 1H-13C/15N HMBC. U čvrstom...
Karakterizacija uloge optineurina u regulaciji upalnih signala u mikroglijalnim i neuronalnim staničnim linijama
Karakterizacija uloge optineurina u regulaciji upalnih signala u mikroglijalnim i neuronalnim staničnim linijama
Matea Rob
Mutations in the optineurin gene have recently been linked to amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a progressive motor neuron degenerative disease. Optineurin has been implicated in the regulation of many cellular processes such as inflammation, autophagy, Golgi maintenance, and vesicular trafficking. However, the exact physiological function of optineurin remains unknown. Since motor neuron degeneration in ALS has been shown to be driven by microglia, the resident immune cells of the brain,...
Kemijska modifikacija i fizikalno-kemijska karakterizacija površina borosilikatnog stakla za kovalentno vezanje proteina
Kemijska modifikacija i fizikalno-kemijska karakterizacija površina borosilikatnog stakla za kovalentno vezanje proteina
Lovro Žužić
Vezanje proteina na površine čvrstih nosača predstavlja neizbježan korak u proizvodnji proteinskih bio uređaja. Ono se može postići kao reverzibilno vezanje (fizisorpcija) ili ireverzibilno (kemisorpcija) putem stvaranja kovalentne veze između površinskih skupina i proteina. Potonji način ima prednost zbog trajnosti površinskog sloja, no vrlo često se kovalentnim vezanjem na površinske skupine narušava tercijarna struktura proteina, zbog čega gubi svoju aktivnost. Za...
Kemijski sastav i antioksidacijski učinak eteričnog ulja šipurike (Rosa canina L.)
Kemijski sastav i antioksidacijski učinak eteričnog ulja šipurike (Rosa canina L.)
Ana Kezić
Rosa canina L. (Rosaceae) jedna je od najraširenijih divljih vrsta roda Rosa. Poznato je bogatstvo ploda R. canina raznim bioaktivnim spojevima kao što su vitamini (posebno vitamin C), fenolni spojevi (osobito flavonoidi), karotenoidi i masne kiseline, s potencijalnim pozitivnim učinkom na ljudsko zdravlje. Cilj ovog istraživanja bio je analizirati hlapljive spojeve ploda R. canina podrijetlom iz Hrvatske. Hlapljivi spojevi zajedno s nehlapljivim spojevima odgovorni su za okus i miris...
Kloniranje, mutageneza i karakterizacija fosfatidilinozitol 3-monofosfat vezujućih domena u HEK293T i primarnim megakariocitima
Kloniranje, mutageneza i karakterizacija fosfatidilinozitol 3-monofosfat vezujućih domena u HEK293T i primarnim megakariocitima
Paola Paškvan
Fosfoinozitidi (PI) su skupina staničnih fosfolipida od iznimne važnosti za regulaciju stanične fiziologije i membranske dinamike. U stanicama eukariota nastaju fosforilacijom fosfatidilinozitola (PtdIns) aktivacijom niza kinaza i fosfataza. U ovom radu praćena je ekspresija i lokalizacija FYVE i PX domena koje specifično vežu fosfatidilinozitol 3-monofosfat [PI(3)P] te njihov utjecaj na razvoj megakariocita i produkciju protrombocita. U retroviralni vektor, klonirane su fluorescentno...

Pages