Pages

Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihove inhibicijske učinkovitosti na NF-kB i JAK/STAT signalni put
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihove inhibicijske učinkovitosti na NF-kB i JAK/STAT signalni put
Daria Čubranić
Upala je obrambeni mehanizam, a istovremeno i jedan od glavnih uzroka mnogih bolesti. Na tržištu se trenutno nalazi niz lijekova s protuupalnim djelovanjem, no s obzirom na gastrointestinalne i kardiovaskularne nuspojave povezane s njihovom primjenom, još uvijek smo u potrazi za novim, djelotvornijim lijekovima. U sklopu ovog diplomskog rada pripravljeni su: etil-8-metoksi-4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepin-2-karboksilat (5) koji je ključni međuprodukt u sintezi te različiti...
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Eda Jardas
U sklopu ovog rada provedena je sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih analoga uključujući amide 6a i b, kiselinu 7, alkohol 8 te pet različitih aminoalkoksi derivata 9a-e. Ključni intermedijari u sintezi ovih spojeva su dva metoksi regioizomera 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih estera (5a i 5b). Strukture svih spojeva razjašnjene su na temelju njihovih 1H i 13C NMR spektara. Ispitat će se protuupalna učinkovitost svih heterocikličkih spojeva sa zavinutom...
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Katarina Zirdum
Borov kompleks dipirometena (BODIPY®) predstavlja razred fluorescentnih boja koje se mogu koristiti u medicinske i biološke svrhe. Fluorescentno obilježavanje molekula nastaje konjugacijom, odnosno vezanjem fluorescentnih boja za određene proteine i peptide, s ciljem praćenja njihovih interakcija, konformacijskih promjena i lokalizacije pojedinih peptida i dijelova proteina. BODIPY molekule su prilično neosjetljive na polarnost i pH okoliša te vrlo stabilne u fiziološkim uvjetima....
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sara Bracanović
ovom radu opisana je sinteza tricikličkih angularnih spojeva, 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona (7-8, 9a-e) i derivata (5-(2-hidroksi-4-metoksifenil) tiofen-2,4-di-il)dimetanola (5, 6a-d). Ispitana je protuupalna učinkovitost spojeva 4, 7, 8 i 9a-e in vitro, mjerenjem učinkovitosti inhibicije različitih fosfo-STAT proteina (engl. Signal Transducer and Activatior of Transcription) koji su dio JAK (engl. Janus kinase)/STAT signalnog puta. Spoj 7 (etil...
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Maša Knežević
Novi sustavi prijenosa i kontrolirane isporuke lijekova se razvijaju s ciljem poboljšavanja učinkovitosti lijekova i stavljanja pod nadzor postojećih nuspojava. Sintetizirana su dva tripeptidna gelatora 1. organogelator Z-LPhe- L-Phe-L-AlaNH2 i 2. hidrogelator Ac-L-Phe-L-Phe-L-AlaNH2 s ciljem studiranja njihovih potencijala za skladištenje i kontrolirano otpuštanje nesteroidnih antireumatika (NSAR). Nakon dugotrajne oralne uporabe NSAR, poput ibuprofena i acetilsalicilne kiseline...
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Martina Mušković
Fotodinamička terapija (PDT) predstavlja jedan od suvremenijih pristupa liječenju tumora. Komponente fotodinamičke terapije su fotosenzibilizator (PS), kisik i svjetlo, tri zasebno netoksične kompone, koje zajedno stvaraju toksičan učinak na stanice. Za uspješnu fotodinamičku terapiju bitan je odabir fotosenzibilizatora kao i njegova lokalizacija u stanicama. Porfirini, tetrapirolni makrociklički spojevi, zbog svojeg karakterističnog apsorpcijskog i emisijskog spektra, kao i...
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Mateo Jelovica
Fotodinamička terapija je selektivna metoda liječenja tumora i ostalih bolesti koja kombinira elektromagnetsko zračenje određene valne duljine i fotosenzibilizator, tvar osjetljivu na navedeno zračenje, uz prisutnostost kisika kako bi uništila ciljane stanice bez nepovoljnih sistemskih učinaka na organizam pacijenta. Dobar fotosenzibilizator uz niz fotofizičkih treba imati i povoljan omjer hidrofilnih i lipofilnih svojstava kako bi se mogao administrirati u vodenom mediju i ne...
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Karla Dubaić
Opisana je sinteza etil-9-metoksi-4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepin-2-karboksilata (5). Ključni intermedijar za sintezu toga spoja je biciklički keton (3) dobiven intramolekulskom ciklizacijom 4-(4-fenoksimetoksi)butanske kiseline (2). Reakcijom ketona s Vilsmeierovim reagensom nastao je B -klorvinilni aldehid (4) kojim je u reakciji ciklizacije s etil-2- merkaptoacetatom pripravljen tieno[2,3-d]oksepinski derivat (5).
Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Marko Božić
Reakcijom razrijeđene octene kiseline i para-nitrofenilhidrazina s para-metoksiacetofenonom, odnosno s para-nitrobenzaldehidom u molarnom omjeru 1 : 1 priređena su dva nova derivata hidrazina, C13H10N4O4 i C15H15N3O3. Pripravljeni spojevi identificirani su pomoću elementne analize, dok je njihova struktura u otopini okarakterizirana 1D i 2D tehnikama spektroskopije NMR (1H, 13C, 15N). Reakcijom srebrova(I) nitrata s pripravljenim ligandima istražen je utjecaj različitih otapala...
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Martina Lijić
U ovom radu opisan je razvoj sinteze novoga konjugata azitromicina i klorina e6. Pripravljeni derivat azitromicina s aktiviranom 4''-O-acilimidazolilnom funkcionalnom skupinom i 13¹-etilendiaminski derivat klorina e6 su reakcijom amidnog vezanja u završnom stupnju paralelne sinteze povezani u željeni konjugat. Svim izoliranim spojevima strukture su potvrđene i okarakterizirane 1H i 13C NMR, UV/Vis i IR spektrima a završnom spoju 21 dodatno i 2D spektroskopijom COSY, NOESY i TOCSY. Svrha...
Substrate Channeling via a Transient Protein-Protein Complex:
Substrate Channeling via a Transient Protein-Protein Complex:
Manuel Martinović
NADH channeling from D-Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) to L-Lactate dehydrogenase (LDH) can regulate the major metabolic pathways. We have investigated possible NADH channeling from GAPDH to LDH isozymes using enzymes from different cells Numerous non-computational experimental data has shown that NADH is channeled through GAPDH to LDH through a transient protein complex: analytical ultracentrifugation and enzyme-kinetics studies showed that GAPDH molecules can channel...
Teratogeni učinci lijekova
Teratogeni učinci lijekova
Mia Minković
Klinički pokusi na trudnicama se ne provode iz etičkih razloga. Rezultat toga je nedostatak podataka o djelovanju lijekova u trudnoći. Lijekovi mogu proći kroz posteljicu i uzrokovati teratogene nuspojave na embrij/fetus. Tipične manifestacije teratogeneze su smrt fetusa, zastoj rasta, nepravilan razvoj organa te razvoj karcinoma kasnije u životu. Budući da je oko 50% trudnoća neplanirano, postoji velika mogućnost izloženosti fetusa teratogenom lijeku, posebno tijekom prvog...

Pages