Pages

Screening of proteins with the potential to aggregate in mental illness
Screening of proteins with the potential to aggregate in mental illness
Giovanna Dashi
Šizofrenija, klinička depresija i bipolarni poremećaj spadaju u grupu kroničnih mentalnih bolesti zbog njihove cijeloživotne i ponavljajuće prirode. Kronične mentalne bolesti jedan su od najvećih uzroka nesposobnosti za rad u Europi i globalno. Postojeće metode liječenja uključuju prihoterapiju i lijekove poput antipsihotika i antidepresiva. Moderna istraživanja pokušavaju unaprijediti dijagnozu i liječenje istraživanjem bioloških mehanizama koji mogu biti povezani s...
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihove inhibicijske učinkovitosti na NF-kB i JAK/STAT signalni put
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihove inhibicijske učinkovitosti na NF-kB i JAK/STAT signalni put
Daria Čubranić
Upala je obrambeni mehanizam, a istovremeno i jedan od glavnih uzroka mnogih bolesti. Na tržištu se trenutno nalazi niz lijekova s protuupalnim djelovanjem, no s obzirom na gastrointestinalne i kardiovaskularne nuspojave povezane s njihovom primjenom, još uvijek smo u potrazi za novim, djelotvornijim lijekovima. U sklopu ovog diplomskog rada pripravljeni su: etil-8-metoksi-4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepin-2-karboksilat (5) koji je ključni međuprodukt u sintezi te različiti...
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Eda Jardas
U sklopu ovog rada provedena je sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih analoga uključujući amide 6a i b, kiselinu 7, alkohol 8 te pet različitih aminoalkoksi derivata 9a-e. Ključni intermedijari u sintezi ovih spojeva su dva metoksi regioizomera 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih estera (5a i 5b). Strukture svih spojeva razjašnjene su na temelju njihovih 1H i 13C NMR spektara. Ispitat će se protuupalna učinkovitost svih heterocikličkih spojeva sa zavinutom...
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Katarina Zirdum
Borov kompleks dipirometena (BODIPY®) predstavlja razred fluorescentnih boja koje se mogu koristiti u medicinske i biološke svrhe. Fluorescentno obilježavanje molekula nastaje konjugacijom, odnosno vezanjem fluorescentnih boja za određene proteine i peptide, s ciljem praćenja njihovih interakcija, konformacijskih promjena i lokalizacije pojedinih peptida i dijelova proteina. BODIPY molekule su prilično neosjetljive na polarnost i pH okoliša te vrlo stabilne u fiziološkim uvjetima....
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sara Bracanović
ovom radu opisana je sinteza tricikličkih angularnih spojeva, 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona (7-8, 9a-e) i derivata (5-(2-hidroksi-4-metoksifenil) tiofen-2,4-di-il)dimetanola (5, 6a-d). Ispitana je protuupalna učinkovitost spojeva 4, 7, 8 i 9a-e in vitro, mjerenjem učinkovitosti inhibicije različitih fosfo-STAT proteina (engl. Signal Transducer and Activatior of Transcription) koji su dio JAK (engl. Janus kinase)/STAT signalnog puta. Spoj 7 (etil...
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Maša Knežević
Novi sustavi prijenosa i kontrolirane isporuke lijekova se razvijaju s ciljem poboljšavanja učinkovitosti lijekova i stavljanja pod nadzor postojećih nuspojava. Sintetizirana su dva tripeptidna gelatora 1. organogelator Z-LPhe- L-Phe-L-AlaNH2 i 2. hidrogelator Ac-L-Phe-L-Phe-L-AlaNH2 s ciljem studiranja njihovih potencijala za skladištenje i kontrolirano otpuštanje nesteroidnih antireumatika (NSAR). Nakon dugotrajne oralne uporabe NSAR, poput ibuprofena i acetilsalicilne kiseline...
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Martina Mušković
Fotodinamička terapija (PDT) predstavlja jedan od suvremenijih pristupa liječenju tumora. Komponente fotodinamičke terapije su fotosenzibilizator (PS), kisik i svjetlo, tri zasebno netoksične kompone, koje zajedno stvaraju toksičan učinak na stanice. Za uspješnu fotodinamičku terapiju bitan je odabir fotosenzibilizatora kao i njegova lokalizacija u stanicama. Porfirini, tetrapirolni makrociklički spojevi, zbog svojeg karakterističnog apsorpcijskog i emisijskog spektra, kao i...
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Mateo Jelovica
Fotodinamička terapija je selektivna metoda liječenja tumora i ostalih bolesti koja kombinira elektromagnetsko zračenje određene valne duljine i fotosenzibilizator, tvar osjetljivu na navedeno zračenje, uz prisutnostost kisika kako bi uništila ciljane stanice bez nepovoljnih sistemskih učinaka na organizam pacijenta. Dobar fotosenzibilizator uz niz fotofizičkih treba imati i povoljan omjer hidrofilnih i lipofilnih svojstava kako bi se mogao administrirati u vodenom mediju i ne...
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Karla Dubaić
Opisana je sinteza etil-9-metoksi-4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepin-2-karboksilata (5). Ključni intermedijar za sintezu toga spoja je biciklički keton (3) dobiven intramolekulskom ciklizacijom 4-(4-fenoksimetoksi)butanske kiseline (2). Reakcijom ketona s Vilsmeierovim reagensom nastao je B -klorvinilni aldehid (4) kojim je u reakciji ciklizacije s etil-2- merkaptoacetatom pripravljen tieno[2,3-d]oksepinski derivat (5).
Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Marko Božić
Reakcijom razrijeđene octene kiseline i para-nitrofenilhidrazina s para-metoksiacetofenonom, odnosno s para-nitrobenzaldehidom u molarnom omjeru 1 : 1 priređena su dva nova derivata hidrazina, C13H10N4O4 i C15H15N3O3. Pripravljeni spojevi identificirani su pomoću elementne analize, dok je njihova struktura u otopini okarakterizirana 1D i 2D tehnikama spektroskopije NMR (1H, 13C, 15N). Reakcijom srebrova(I) nitrata s pripravljenim ligandima istražen je utjecaj različitih otapala...
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Martina Lijić
U ovom radu opisan je razvoj sinteze novoga konjugata azitromicina i klorina e6. Pripravljeni derivat azitromicina s aktiviranom 4''-O-acilimidazolilnom funkcionalnom skupinom i 13¹-etilendiaminski derivat klorina e6 su reakcijom amidnog vezanja u završnom stupnju paralelne sinteze povezani u željeni konjugat. Svim izoliranim spojevima strukture su potvrđene i okarakterizirane 1H i 13C NMR, UV/Vis i IR spektrima a završnom spoju 21 dodatno i 2D spektroskopijom COSY, NOESY i TOCSY. Svrha...
Teratogeni učinci lijekova
Teratogeni učinci lijekova
Mia Minković
Klinički pokusi na trudnicama se ne provode iz etičkih razloga. Rezultat toga je nedostatak podataka o djelovanju lijekova u trudnoći. Lijekovi mogu proći kroz posteljicu i uzrokovati teratogene nuspojave na embrij/fetus. Tipične manifestacije teratogeneze su smrt fetusa, zastoj rasta, nepravilan razvoj organa te razvoj karcinoma kasnije u životu. Budući da je oko 50% trudnoća neplanirano, postoji velika mogućnost izloženosti fetusa teratogenom lijeku, posebno tijekom prvog...

Pages