Pages

Robertsonove translokacije i neplodnost čovjeka
Robertsonove translokacije i neplodnost čovjeka
Hela Jaklin
Neplodnost je stanje u kojem je, kod seksualno aktivnih parova uz redovite nezaštićene spolne odnose, prisutan izostanak trudnoće unutar godinu dana. Danas je stanje neplodnosti prisutno u više od 186 milijuna ljudi diljem svijeta, a s porastom ove brojke neplodnost predstavlja sve veći zdravstveni problem. Mnogi faktori, kako genetski tako i okolišni, utječu na razvoj ovog stanja, a jedan od češćih uzroka je i prisutnost Robertsonovih translokacija. Robertsonove translokacije...
Schiffove baze - istraživanje kompleksa s ionima prijelaznih metala 3d skupine
Schiffove baze - istraživanje kompleksa s ionima prijelaznih metala 3d skupine
Marta Božić
Reakcijom para-nitrofenilhidrazina s para metoksiacetofenonom, odnosno s para nitrobenzaldehidom u razrijeđenoj octenoj kiselini, u molarnom omjeru 1 : 1, priređeni su novi derivati hidrazina, C13H10N4O4 i C15H15N3O3. Reakcijom kondenzacije para nitrobenzaldehida i para nitroanilina u alkoholnom mediju u molarnom omjeru 1 : 1 pripravljena je Schiffova baza, C13H9N3O4. Struktura pripravljenih spojeva okarakterizirana je 1D i 2D tehnikama spektroskopije NMR u DMSO-d6. Metodom kontinuirane...
Screening of FDA approved compounds with effect on modification of myofibroblast activation during cardiac remodeling
Screening of FDA approved compounds with effect on modification of myofibroblast activation during cardiac remodeling
Kristina Vukušić
Heart failure is the common final evolution of most cardiovascular diseases and is among the leading causes of morbidity and mortality in the developed world. Cardiac remodeling is characterized by cardiac fibroblast differentiation to myofibroblasts. Myofibroblasts are cells that express both collagen and α-SMA and are considered as hallmarks of cardiac remodeling. The general aim of this project is identification of FDA approved drugs able to interfere with two major changes occurring in...
Screening of proteins with the potential to aggregate in mental illness
Screening of proteins with the potential to aggregate in mental illness
Giovanna Dashi
Šizofrenija, klinička depresija i bipolarni poremećaj spadaju u grupu kroničnih mentalnih bolesti zbog njihove cijeloživotne i ponavljajuće prirode. Kronične mentalne bolesti jedan su od najvećih uzroka nesposobnosti za rad u Europi i globalno. Postojeće metode liječenja uključuju prihoterapiju i lijekove poput antipsihotika i antidepresiva. Moderna istraživanja pokušavaju unaprijediti dijagnozu i liječenje istraživanjem bioloških mehanizama koji mogu biti povezani s...
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihove inhibicijske učinkovitosti na NF-kB i JAK/STAT signalni put
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihove inhibicijske učinkovitosti na NF-kB i JAK/STAT signalni put
Daria Čubranić
Upala je obrambeni mehanizam, a istovremeno i jedan od glavnih uzroka mnogih bolesti. Na tržištu se trenutno nalazi niz lijekova s protuupalnim djelovanjem, no s obzirom na gastrointestinalne i kardiovaskularne nuspojave povezane s njihovom primjenom, još uvijek smo u potrazi za novim, djelotvornijim lijekovima. U sklopu ovog diplomskog rada pripravljeni su: etil-8-metoksi-4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepin-2-karboksilat (5) koji je ključni međuprodukt u sintezi te različiti...
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Eda Jardas
U sklopu ovog rada provedena je sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih analoga uključujući amide 6a i b, kiselinu 7, alkohol 8 te pet različitih aminoalkoksi derivata 9a-e. Ključni intermedijari u sintezi ovih spojeva su dva metoksi regioizomera 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih estera (5a i 5b). Strukture svih spojeva razjašnjene su na temelju njihovih 1H i 13C NMR spektara. Ispitat će se protuupalna učinkovitost svih heterocikličkih spojeva sa zavinutom...
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Katarina Zirdum
Borov kompleks dipirometena (BODIPY®) predstavlja razred fluorescentnih boja koje se mogu koristiti u medicinske i biološke svrhe. Fluorescentno obilježavanje molekula nastaje konjugacijom, odnosno vezanjem fluorescentnih boja za određene proteine i peptide, s ciljem praćenja njihovih interakcija, konformacijskih promjena i lokalizacije pojedinih peptida i dijelova proteina. BODIPY molekule su prilično neosjetljive na polarnost i pH okoliša te vrlo stabilne u fiziološkim uvjetima....
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sara Bracanović
ovom radu opisana je sinteza tricikličkih angularnih spojeva, 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona (7-8, 9a-e) i derivata (5-(2-hidroksi-4-metoksifenil) tiofen-2,4-di-il)dimetanola (5, 6a-d). Ispitana je protuupalna učinkovitost spojeva 4, 7, 8 i 9a-e in vitro, mjerenjem učinkovitosti inhibicije različitih fosfo-STAT proteina (engl. Signal Transducer and Activatior of Transcription) koji su dio JAK (engl. Janus kinase)/STAT signalnog puta. Spoj 7 (etil...
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Maša Knežević
Novi sustavi prijenosa i kontrolirane isporuke lijekova se razvijaju s ciljem poboljšavanja učinkovitosti lijekova i stavljanja pod nadzor postojećih nuspojava. Sintetizirana su dva tripeptidna gelatora 1. organogelator Z-LPhe- L-Phe-L-AlaNH2 i 2. hidrogelator Ac-L-Phe-L-Phe-L-AlaNH2 s ciljem studiranja njihovih potencijala za skladištenje i kontrolirano otpuštanje nesteroidnih antireumatika (NSAR). Nakon dugotrajne oralne uporabe NSAR, poput ibuprofena i acetilsalicilne kiseline...
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Martina Mušković
Fotodinamička terapija (PDT) predstavlja jedan od suvremenijih pristupa liječenju tumora. Komponente fotodinamičke terapije su fotosenzibilizator (PS), kisik i svjetlo, tri zasebno netoksične kompone, koje zajedno stvaraju toksičan učinak na stanice. Za uspješnu fotodinamičku terapiju bitan je odabir fotosenzibilizatora kao i njegova lokalizacija u stanicama. Porfirini, tetrapirolni makrociklički spojevi, zbog svojeg karakterističnog apsorpcijskog i emisijskog spektra, kao i...
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Mateo Jelovica
Fotodinamička terapija je selektivna metoda liječenja tumora i ostalih bolesti koja kombinira elektromagnetsko zračenje određene valne duljine i fotosenzibilizator, tvar osjetljivu na navedeno zračenje, uz prisutnostost kisika kako bi uništila ciljane stanice bez nepovoljnih sistemskih učinaka na organizam pacijenta. Dobar fotosenzibilizator uz niz fotofizičkih treba imati i povoljan omjer hidrofilnih i lipofilnih svojstava kako bi se mogao administrirati u vodenom mediju i ne...
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Karla Dubaić
Opisana je sinteza etil-9-metoksi-4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepin-2-karboksilata (5). Ključni intermedijar za sintezu toga spoja je biciklički keton (3) dobiven intramolekulskom ciklizacijom 4-(4-fenoksimetoksi)butanske kiseline (2). Reakcijom ketona s Vilsmeierovim reagensom nastao je B -klorvinilni aldehid (4) kojim je u reakciji ciklizacije s etil-2- merkaptoacetatom pripravljen tieno[2,3-d]oksepinski derivat (5).

Pages