Pages

Određivanje sadržaja sibutramina tehnikom tekućinske kromatografije u dodacima prehrani
Određivanje sadržaja sibutramina tehnikom tekućinske kromatografije u dodacima prehrani
Monika Karakašić
U današnje vrijeme znatno su rašireni dodaci prehrani sa svrhom pomaganja mršavljenju. Djelovanje takvih suplemenata se temelji na laţnom osjećaju sitosti. Djelatna tvar u lijekovima za mršavljenje je sibutramin koji djeluje na mehanizam ponovne resorpcije serotonina i norepinefrina. Sibutramin je prema strukturi sliĉan amfetaminima i stoga spada u strogo kontrolirane djelatne tvari. Unazad 15-tak godina pojavio se veliki broj sluĉajeva srĉanih udara i moţdane kapi osoba koje su...
Optimiranje uvjeta analize tetrahidrokanabiola i metabolita u urinu štakora primjenom vezanog sustava plinski kromatograf-spektrometar masa
Optimiranje uvjeta analize tetrahidrokanabiola i metabolita u urinu štakora primjenom vezanog sustava plinski kromatograf-spektrometar masa
Alena Miljanić
Zbog rastućeg javnog mišljenja o antitumorskom potencijalu tetrahidrokanabinola (THC) te kao sredstvu za ublažavanje simptoma kemoterapije irinotekanom, dio onkoloških bolesnika poseže za neregistriranim pripravcima THC-a. Da bi se procijenio utjecaj THC-a na metabolizam irinotekana na eksperimentalnom modelu štakora, potrebno je razviti osjetljivu, točnu i preciznu analitičku metodu kojom se može odrediti masena koncentracija THC-a te njegovih metabolita...
Optimizacija imunoflorescencije za detekciju CD63 proteina: utjecaj različitih detergenata za permeabilizaciju stanica i spojeva za imobilizaciju
Optimizacija imunoflorescencije za detekciju CD63 proteina: utjecaj različitih detergenata za permeabilizaciju stanica i spojeva za imobilizaciju
Mischelle Keršanc
CD63 je ubikvitarno izražen glikoprotein iz obitelji tetraspanina. U većini stanica glavni udio ovog proteina nalazi se u kasnim endosomima, lizosomima i sekretornim vezikulama. Pronađen je i u Weibel-Palade tijelima endotelnih stanica, gustim granulama trombocita te je detektiran i u podskupini premelanosoma. CD63 je transmembranski protein koji se sastoji od 4 transmembranskih hidrofobnih domena, 2 izvanstanične domene nejednakih veličina – male (engl. small extracellular loop, SEL)...
Optimizacija izolacije koagulacijskog faktora IX
Optimizacija izolacije koagulacijskog faktora IX
Silvia Sobol
Zgrušavanje krvi odvija se nizom reakcija, a ključni je događaj aktivacija faktora zgrušavanja. Ukoliko je neki od faktora deficijentan ili ne može izvršavati svoju funkciju, neće doći do te važne fiziološke reakcije. Najčešće genetske bolesti povezane sa defektom zgrušavanja krvi su hemofilija A i B. Hemofilija A je češća i uzrokovana je nedostatkom ili defektom faktora VIII. Deficijencija faktora IX (FIX) uzrok je hemofilije B. Ova bolest je znatno rjeđa od hemofilije A,...
Optimizacija metode za izolaciju mikrobiote iz fecesa štakora u svrhu proteomskih istraživanja
Optimizacija metode za izolaciju mikrobiote iz fecesa štakora u svrhu proteomskih istraživanja
Filip Sokol
Proteomska istraživanja mikrobiote fecesa postaju sve značajnija zbog rastućih spoznaja o povezanosti različitih bolesti i disbalansa mikrobiote crijeva. Radi jednostavnosti, ali i potrebe kontrole prehrane te sastava mikrobiote, u istraživanjima se najčešće koriste modelni organizmi. Štakor u usporedbi s laboratorijskim mišem, ima sličnija farmakokinetička i farmakodinamička svojstva ljudima, te se stoga koristi kao pogodan modelni organizam u istraživanjima crijevne...
Optimizacija protokola za izolaciju proteina mikrobiota izoliranih iz fecesa štakora
Optimizacija protokola za izolaciju proteina mikrobiota izoliranih iz fecesa štakora
Dubravka Karner
U novije vrijeme proteomika mikrobiota fecesa (metaproteomika) zauzima važno područje u istraživanju patogeneze mnogih bolesti, kao i u ranoj dijagnostici. Često se u ovim istraživanjima koriste modeli organizama poput primjerice štakora, a tehnološka platforma koja postaje sve važnija za brzo, sveobuhvatno i precizno definiranje metaproteoma, odnosno ukupnog proteoma mikrobiota, je masena spektrometrija (MS). Sastav mikrobiota fecesa štakora vrlo je kompleksan i obuhvaća...
Osjetljivost netuberkuloznih mikobakterija na dezinficijense
Osjetljivost netuberkuloznih mikobakterija na dezinficijense
Mischelle Keršanc
Netuberkulozne mikobakterije (NTM) predstavljaju heterogenu skupinu okolišnih bakterija koje se obično izoliraju iz različitih vodenih medija i zemlje. Premda posjeduju niski patogeni potencijal u ljudi mogu uzrokovati različite infekcije. Izvor infekcije za čovjeka može biti voda za piće, rezervari s vodom, kontaminirani tuševi, aerosol ili prašina te morska voda. Infekcije netuberkuloznim mikobakterijama u ljudi se u 80 – 90% slučajeva manifestiraju kao infekcije dišnog...
PROBIR MODULATORA GAMA SEKRETAZE U LJUDSKIM STANICAMA NEUROOBLASTOMA
PROBIR MODULATORA GAMA SEKRETAZE U LJUDSKIM STANICAMA NEUROOBLASTOMA
Stela Manestar
Značaj: Alzheimerova bolest je neizlječivi neurodegenerativni poremećaj karakteriziran pojavom amiloidnih plakova u moždanom tkivu. Patofiziologija nastanka amiloidnih plakova povezana je sa poremećajem u metabolizmu APP kojeg katalizira γ-sekretaza. Rezultati: U radu su optimizirani različiti postupci razbijanja stanica na dva tipa ljudskih stanica neuroblastoma. Postupak sa deterdžentom Triton X-100 pokazao se najučinkovitijim. Testirani su dva komercijalna ELISA kita za detekciju...
Pathogenic processes in Alzheimer’s disease at the molecular level:
 Molecular dynamic studies of membrane embedded protease gamma
 
 secretase
Pathogenic processes in Alzheimer’s disease at the molecular level: Molecular dynamic studies of membrane embedded protease gamma secretase
David Visentin
Alzheimer`s disease is the most expensive condition for health care providers in the industrialized nations. The pathogenic processes are most often associated with changes in metabolism of amyloid precursor protein, most notably to the function of the membrane embedded protease gamma-secretase. In the last twenty years more than a hundred different therapeutic approaches that target amyloid metabolism and gamma-secretase have failed. Some therapies have even enhanced the...
Porfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji mikroorganizama u biofilmu
Porfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji mikroorganizama u biofilmu
Vedrana Krušić
Sposobnost bakterija i gljivica da tvore biofilmove, sesilne zajednice mikroorganizama odgovorne za patogenezu mnogih kroničnih i perzistentnih infekcija, povećava njihovu otpornost na vanjske uvjete i doprinosi razvoju rezistencije na uobičajene antimikrobne agense. Obzirom na alarmantnu situaciju u području liječenja infekcija izazvanih patogenima koji su razvili antimikrobnu rezistenciju, raste potreba za pronalascima novih metoda liječenja. Jedan od mogućih pristupa liječenju...
Povezanost dva oblika ponašanja inducirana metamfetaminom u Drosophili melanogaster : samoadministracije i lokomotorne senzitizacije
Povezanost dva oblika ponašanja inducirana metamfetaminom u Drosophili melanogaster : samoadministracije i lokomotorne senzitizacije
Mia Osredečki
Ovisnost o drogama definira se kao kompulzivno uzimanje droge s gubitkom kontrole u ograničavanju unosa. To je kompleksna bolest koju karakteriziraju različiti kognitivni, bihevioralni i fiziološki simptomi koji nastaju kao posljedica opetovane konzumacije droge. Zbog svoje kompleksnosti, ovisnost se u laboratoriju istražuje ispitivanjem jednostavnih ponašanja koja su karakteristična - npr. samoadministracija i lokomotorna senzitizacija. Za laboratorijska istraživanja neophodno je...
Primjena peptidnog vezanja u sintezi odabranih 15^2-amino derivata klorina eˇ6
Primjena peptidnog vezanja u sintezi odabranih 15^2-amino derivata klorina eˇ6
Ana Cvitan
U svrhu korištenja porfirinskih derivata u fotodinamičkoj terapiji sintetski je pripravljen 152-konjugat klorina e6 i 2-(2-piridil)etilamina. U ovisnosti o reakcijskim uvjetima i reagensima korištenim za peptidno vezanje, nastaju različite smjese u kojima dominira 152-konjugat, u odnosu na 152,173-biskonjugat. Reakcijski mehanizam njihova nastanka i reaktivnosti klorina e6 su diskutirani. Optimizacija reakcije dobivanja 131,152-anhidrida klorina e6 nije dovela do njegove priprave u...

Pages