Pages

Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Sinteza tieno[2,3-d]oksepinskog derivata kao prekursora za daljnji razvoj molekula s potencijalnim protuupalnim uĉinkom
Karla Dubaić
Opisana je sinteza etil-9-metoksi-4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepin-2-karboksilata (5). Ključni intermedijar za sintezu toga spoja je biciklički keton (3) dobiven intramolekulskom ciklizacijom 4-(4-fenoksimetoksi)butanske kiseline (2). Reakcijom ketona s Vilsmeierovim reagensom nastao je B -klorvinilni aldehid (4) kojim je u reakciji ciklizacije s etil-2- merkaptoacetatom pripravljen tieno[2,3-d]oksepinski derivat (5).
Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Spektrometrija masa kompleksa srebra(I) sa Schiffovim bazama
Marko Božić
Reakcijom razrijeđene octene kiseline i para-nitrofenilhidrazina s para-metoksiacetofenonom, odnosno s para-nitrobenzaldehidom u molarnom omjeru 1 : 1 priređena su dva nova derivata hidrazina, C13H10N4O4 i C15H15N3O3. Pripravljeni spojevi identificirani su pomoću elementne analize, dok je njihova struktura u otopini okarakterizirana 1D i 2D tehnikama spektroskopije NMR (1H, 13C, 15N). Reakcijom srebrova(I) nitrata s pripravljenim ligandima istražen je utjecaj različitih otapala...
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Studij sinteze konjugata azitromicina i klorina e6
Martina Lijić
U ovom radu opisan je razvoj sinteze novoga konjugata azitromicina i klorina e6. Pripravljeni derivat azitromicina s aktiviranom 4''-O-acilimidazolilnom funkcionalnom skupinom i 13¹-etilendiaminski derivat klorina e6 su reakcijom amidnog vezanja u završnom stupnju paralelne sinteze povezani u željeni konjugat. Svim izoliranim spojevima strukture su potvrđene i okarakterizirane 1H i 13C NMR, UV/Vis i IR spektrima a završnom spoju 21 dodatno i 2D spektroskopijom COSY, NOESY i TOCSY. Svrha...
Teratogeni učinci lijekova
Teratogeni učinci lijekova
Mia Minković
Klinički pokusi na trudnicama se ne provode iz etičkih razloga. Rezultat toga je nedostatak podataka o djelovanju lijekova u trudnoći. Lijekovi mogu proći kroz posteljicu i uzrokovati teratogene nuspojave na embrij/fetus. Tipične manifestacije teratogeneze su smrt fetusa, zastoj rasta, nepravilan razvoj organa te razvoj karcinoma kasnije u životu. Budući da je oko 50% trudnoća neplanirano, postoji velika mogućnost izloženosti fetusa teratogenom lijeku, posebno tijekom prvog...
Tripiridilporfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji legionela
Tripiridilporfirini u fotodinamičkoj inaktivaciji legionela
Josip Peradinović
Gram-negativna bakterija Legionella pneumophila je sveprisutna u vodenim i vlažnim područjima. Zbog njene rezistentnosti na određene skupine protumikrobnih lijekova, nužni su novi pristupi u eradiciranju ove bakterije. U ovom radu istražila se mogućnost primjene fotodinamičke inaktivacije u dezinfekciji vode koja bi mogla imati primjenu u budućnosti kako bi se onemogućilo širenje zaraze uzrokovane navedenom bakterijom. Fotodinamička inaktivacija je novi pristup u eradikaciji...
Uloga IFN-β u patogenezi i liječenju multiple skleroze
Uloga IFN-β u patogenezi i liječenju multiple skleroze
Karlo Mladenić
Multipla skleroza (MS) je kronična autoimuna bolest koja napada mijelinizirane aksone u središnjem živčanom sustavu (SŽS-u). Posljedica autoimunog napada je demijelinizacija koja dovodi do gubitka neuronske signalizacije, a ponekad i do smrti neurona. MS se može očitovati različitim simptomima poput senzoričkih, vizualnih i motoričkih poremećaja, umora, boli i kognitivnih deficita, a njihova manifestacija varira od pacijenta do pacijenta. Točan uzrok nastanka MS-a nije poznat, no...
Uloga apoptoze i iglC gena Francisella novicida na staničnu smrt ameba Acanthamoeba castellanii
Uloga apoptoze i iglC gena Francisella novicida na staničnu smrt ameba Acanthamoeba castellanii
Andrea Majstorović
Francisella tularensis is a highly infective Gram-negative bacterium, that casues tularemia, which causes diseases in humans and mammals. It is able to survive and replicate within macrophages and protozoa cells, but its natural reservoir and the way of transmission are still mainly unknown. To maintain its life cycle, Francisella has to be able to modulate host cell death pathways. Previous research has shown that F. novicida is able to both postpone the cell death of human monocyte-derived...
Uloga autofagije kod replikacije herpes simpleks virusa
Uloga autofagije kod replikacije herpes simpleks virusa
Filip Uljanić
Herpes simpleks virus je virus sa jedinstvenim sposobnostima latencije i neuroviruloentnosti. Vaţan faktor strategije koja mu omogućava ovakve jedinstvene sposobnosti je inhibicija autofagije. Autofagija je proces koji doprinosi homeostazi stanice u normalnim uvjetima i njezina disfunkcija povezana je sa nizom bolesti poput osteoartritisa i raka. Kad je stanica u stanju infekcije, autofagija sudjeluje u obrani stanice od unutarstaničnih patogenih organizama. Mnogi virusi, kako bi...
Uloga genskog produkta regije M116 u tropizmu mišjeg citomegalovirusa
Uloga genskog produkta regije M116 u tropizmu mišjeg citomegalovirusa
Deni Oreb
Humani citomegalovirus (HCMV) široko je rasprostranjeni virus u ljudskoj populaciji koji, nakon primarne, uspostavlja latentnu infekciju i ostaje prisutan u organizmu domaćina tijekom cijelog života. Iako u imunološki kompetentnih osoba ne izaziva bolest, HCMV je važan i opasan oportunistički patogen u osoba s oslabjelim ili nezrelim imunološkim sustavom kao što su novorođenčad ili osobe na imunosupresivnoj terapiji. HCMV inficira samo ljude te se stoga u pokusima sa...
Uloga i važnost procesa transfera tehnologije na sveučilištima
Uloga i važnost procesa transfera tehnologije na sveučilištima
Marina Matulja
U svijetu u kojem tržištem vladaju velike tvrtke, sposobnost inoviranja ima značajan utjecaj na ekonomski napredak. Ovdje veliku ulogu igraju i sveučilišta koja su u posljednja dva desetljeća postali jedni od glavnih aktera u komercijalizaciji proizvoda kroz proces transfera tehnologije. Stoga je cilj ovog rada na razumljiv način dati osnovne informacije o važnim pojmovima koji se provlače kroz proces transfera tehnologije – patenta kao jednog od oblika intelektualnog...
Uloga limfocitnih subpopulacija u pogoršanju diabetesa mellitusa tipa 2 uzrokovanog citomegalovirusnom infekcijom u debljini
Uloga limfocitnih subpopulacija u pogoršanju diabetesa mellitusa tipa 2 uzrokovanog citomegalovirusnom infekcijom u debljini
Natalia Justić
Pretilost predstavlja veliki globalni problem do čijeg nastanka dolazi prekomjernim stvaranjem masnog tkiva kao posljedice povećanog unosa energije i smanjenja fizičke aktivnosti. Pretilost dovodi do brojnih komplikacija, a među najčešće spada metabolički sindrom koji obuhvaća i šećernu bolest tipa 2 (engl. Diabetes Mellitus Type 2, DM2). DM2 je kronični metabolički poremećaj karakteriziran hiperglikemijom te promjenama u metabolizmu proteina i masti. Nastaje kao posljedica...
Uloga miRNA u nastanku fibroze
Uloga miRNA u nastanku fibroze
Melanie Tepuš
MikroRNA (miRNA) male su nekodirajuće molekule koje se sastoje od 18-22 nukleotida. Dokazano je da djeluju kao regulatori genske ekspresije na post-transkripcijskoj razini. Njihov mehanizam djelovanja temelji se na komplementarnom vezanju za mRNA što vodi ka njezinoj degradaciji i/ili blokiranju translacije proteina. Ovakav mehanizam regulacije ekspresije gena utječe na niz staničnih funkcija poput proliferacije, diferencijacije i apoptoze. Fibroza je vrlo kompleksna bolest čija je...

Pages