Pages

Novi potencijalni interakcijski partneri:PI3P i protein kinaza A
Novi potencijalni interakcijski partneri:PI3P i protein kinaza A
Andrea Mihalić
Fosfoinozitidi su skupina unutarstaničnih fosfolipida, koji nastaju iz fosfatidilinozitola (PI) djelovanjem brojnih kinaza i fosfataza. Iako su unutar stanice zastupljeni u maloj količini, njihova metabolička aktivnost ukazuje na veliki biološki značaj u regulaciji staničnih procesa i staničnoj signalizaciji. U ovom radu smo pratili fosfoinozitid 3-fosfat (PI3P), te njegov utjecaj na signalni put cAMP/protein kinazu A (PKA) u staničnoj liniji DAMI, stanicama ranog razvojnog stadija...
Nuspojave antiparkinsonika prijavljenih Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Nuspojave antiparkinsonika prijavljenih Agenciji za lijekove i medicinske proizvode
Gabriela Begić
Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek. To uključuje nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta kao i nuspojave koje nastaju uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta (predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije ("off-label"), pogrešnu primjenu, zlouporabu i medikacijske pogreške) te nuspojave koje nastaju zbog profesionalne izloženosti. Značaj opterećenja nuspojava za javno zdravstvo najbolje ilustriraju podaci Europske Komisije, koja...
Nuspojave nesteroidnih protuupalnih lijekova prijavljene u razdoblju od 2015. do 2018. godine
Nuspojave nesteroidnih protuupalnih lijekova prijavljene u razdoblju od 2015. do 2018. godine
Ivana Kontošić
Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL-i), osim dobro poznatih korisnih učinaka, mogu uzrokovati ozbiljne nuspojave. Najčešće ozbiljne nuspojave koje uzrokuju klasični NSAIL-i su: nuspojave probavnog sustava, bubrežne i kardiovaskularne nuspojave. Cilj ovog diplomskog rada je analizirati učestalost i karakteristike prijavljenih nuspojava NSAIL-a te ih usporediti s nuspojavama ostalih lijekova. Provedena je retrospektivna opservacijska studija nuspojava NSAIL-a prijavljenih HALMED-u...
Određivanje imidakloprida i njegovih metabolita u urinu ekstrakcijom na čvrstoj fazi i tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Određivanje imidakloprida i njegovih metabolita u urinu ekstrakcijom na čvrstoj fazi i tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti
Monika Mendelski
Pesticidi se koriste kao sredstva za zaštitu bilja i očuvanje zdravlja ljudi. Njihova nekontrolirana primjena uzrokovala je nakupljanje ostataka i razgradnih produkata u okolišu što negativno utječe na cijeli ekosustav i predstavlja zdravstveni rizik za ljude. Izloženost ljudi takvim tvarima prati se biološkim monitoringom. Biokemijski pokazatelji izloženosti pružaju informacije o vanjskoj / apsorbiranoj dozi, toksičnim učincima spoja te služe za procjenu rizika. Bitan preduvjet...
Određivanje nitrita i nitrata u mesu i mesnim proizvodima
Određivanje nitrita i nitrata u mesu i mesnim proizvodima
Filip Domika
Pojavom procesa industrijalizacije i urbanizacije te rasta broja stanovnika javlja se i potreba za povećanom proizvodnjom hrane. Porastom svijesti o zdravoj prehrani velik broj ljudi okreće se hrani prirodnog porijekla koja je, za razliku od većine industrijskih proizvoda, manje tretirana pa je samim time privlačnija opcija. Korištenje dodataka hrani poput aditiva postaje nužno radi očuvanja nutritivne vrijednosti namirnica, poboljšanja njihovih organoleptičnih svojstava te...
Određivanje razina mikotoksina na žitaricama iz organskog i konvencionalnog uzgoja
Određivanje razina mikotoksina na žitaricama iz organskog i konvencionalnog uzgoja
Igor Krupić
Kontaminacija hrane i hrane za životinje značajan je problem u svijetu. Mikotoksini su toksični sekundarni metaboliti gljivica i plijesni koji štetno utječu na zdravlje ljudi i životinja uzrokujući bolesti i značajne ekonomske gubitke u poljoprivredi i stočarstvu. Tijekom 2015. godine, prikupljen je 31 uzorak iz organskog uzgoja s područja Hrvatske i iz uvoza (Mađarska i Kina) te 33 uzorka iz konvencionalnog uzgoja s farmi na području Središnje Hrvatske. U ovom su radu...
Određivanje sadržaja sibutramina tehnikom tekućinske kromatografije u dodacima prehrani
Određivanje sadržaja sibutramina tehnikom tekućinske kromatografije u dodacima prehrani
Monika Karakašić
U današnje vrijeme znatno su rašireni dodaci prehrani sa svrhom pomaganja mršavljenju. Djelovanje takvih suplemenata se temelji na laţnom osjećaju sitosti. Djelatna tvar u lijekovima za mršavljenje je sibutramin koji djeluje na mehanizam ponovne resorpcije serotonina i norepinefrina. Sibutramin je prema strukturi sliĉan amfetaminima i stoga spada u strogo kontrolirane djelatne tvari. Unazad 15-tak godina pojavio se veliki broj sluĉajeva srĉanih udara i moţdane kapi osoba koje su...
Optimiranje uvjeta analize tetrahidrokanabiola i metabolita u urinu štakora primjenom vezanog sustava plinski kromatograf-spektrometar masa
Optimiranje uvjeta analize tetrahidrokanabiola i metabolita u urinu štakora primjenom vezanog sustava plinski kromatograf-spektrometar masa
Alena Miljanić
Zbog rastućeg javnog mišljenja o antitumorskom potencijalu tetrahidrokanabinola (THC) te kao sredstvu za ublažavanje simptoma kemoterapije irinotekanom, dio onkoloških bolesnika poseže za neregistriranim pripravcima THC-a. Da bi se procijenio utjecaj THC-a na metabolizam irinotekana na eksperimentalnom modelu štakora, potrebno je razviti osjetljivu, točnu i preciznu analitičku metodu kojom se može odrediti masena koncentracija THC-a te njegovih metabolita...
Optimizacija izolacije koagulacijskog faktora IX
Optimizacija izolacije koagulacijskog faktora IX
Silvia Sobol
Zgrušavanje krvi odvija se nizom reakcija, a ključni je događaj aktivacija faktora zgrušavanja. Ukoliko je neki od faktora deficijentan ili ne može izvršavati svoju funkciju, neće doći do te važne fiziološke reakcije. Najčešće genetske bolesti povezane sa defektom zgrušavanja krvi su hemofilija A i B. Hemofilija A je češća i uzrokovana je nedostatkom ili defektom faktora VIII. Deficijencija faktora IX (FIX) uzrok je hemofilije B. Ova bolest je znatno rjeđa od hemofilije A,...
Optimizacija metode za izolaciju mikrobiote iz fecesa štakora u svrhu proteomskih istraživanja
Optimizacija metode za izolaciju mikrobiote iz fecesa štakora u svrhu proteomskih istraživanja
Filip Sokol
Proteomska istraživanja mikrobiote fecesa postaju sve značajnija zbog rastućih spoznaja o povezanosti različitih bolesti i disbalansa mikrobiote crijeva. Radi jednostavnosti, ali i potrebe kontrole prehrane te sastava mikrobiote, u istraživanjima se najčešće koriste modelni organizmi. Štakor u usporedbi s laboratorijskim mišem, ima sličnija farmakokinetička i farmakodinamička svojstva ljudima, te se stoga koristi kao pogodan modelni organizam u istraživanjima crijevne...
Optimizacija protokola za izolaciju proteina mikrobiota izoliranih iz fecesa štakora
Optimizacija protokola za izolaciju proteina mikrobiota izoliranih iz fecesa štakora
Dubravka Karner
U novije vrijeme proteomika mikrobiota fecesa (metaproteomika) zauzima važno područje u istraživanju patogeneze mnogih bolesti, kao i u ranoj dijagnostici. Često se u ovim istraživanjima koriste modeli organizama poput primjerice štakora, a tehnološka platforma koja postaje sve važnija za brzo, sveobuhvatno i precizno definiranje metaproteoma, odnosno ukupnog proteoma mikrobiota, je masena spektrometrija (MS). Sastav mikrobiota fecesa štakora vrlo je kompleksan i obuhvaća...
Osjetljivost netuberkuloznih mikobakterija na dezinficijense
Osjetljivost netuberkuloznih mikobakterija na dezinficijense
Mischelle Keršanc
Netuberkulozne mikobakterije (NTM) predstavljaju heterogenu skupinu okolišnih bakterija koje se obično izoliraju iz različitih vodenih medija i zemlje. Premda posjeduju niski patogeni potencijal u ljudi mogu uzrokovati različite infekcije. Izvor infekcije za čovjeka može biti voda za piće, rezervari s vodom, kontaminirani tuševi, aerosol ili prašina te morska voda. Infekcije netuberkuloznim mikobakterijama u ljudi se u 80 – 90% slučajeva manifestiraju kao infekcije dišnog...

Pages