Pages

Probir lijekova za Alzheimerovu bolest u ljudskim stanicama neuroblastoma
Probir lijekova za Alzheimerovu bolest u ljudskim stanicama neuroblastoma
Marta Hlača
ZNAČAJ: Alzheimerova bolest je jedna od najskupljih bolesti današnjice za sustav zdravstvene zaštite u razvijenim zemljama. Postojeći lijekovi samo ublažavaju simptome, a glavna meta tih lijekova je izuzetno složen enzim, intramembranska proteaza γ sekretaza. REZULTATI: U ovom radu razvijen je ELISA protokol za mjerenje količine unutarstaničnog amiloid β peptida iz ljudskih stanica neuroblastoma SH-SY5Y APPwt A9 5x. Koristeći razvijeni protokol napravljen je probir između 5...
Proizvodnja i analitika osnovnih parametara kakvoće vina Belica
Proizvodnja i analitika osnovnih parametara kakvoće vina Belica
Marko Rubinić
Cilj završnog rada je opisati proizvodnju te analizirati osnovne parametre kakvoće bijelog vina Belica s područja Kastva. Za proizvodnju navedenog vina koriste se sorta Verdić te autohtone sorte za Hrvatsko primorje; Mejsko belo, Divjaka, Jarbola, Malvazija istarska te sorta Brajkovac koja je u tijeku ispitivanja autohtonosti. Kemijskom analizom je na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci analizirano 13 uzoraka različitih proizvođača Belice iz berbe 2016. Analizirani su...
Razlike u razvoju bihevioralne senzitizacije na kokain u odnosu na metamfetamin kod Drosophile melanogaster
Razlike u razvoju bihevioralne senzitizacije na kokain u odnosu na metamfetamin kod Drosophile melanogaster
Sabina Al-Samarai
Psihomotorički stimulansi, poput kokaina i metamfetamina utječu na neuronsku mrežu mijenjajući dopaminergičnu i serotonergičnu transmisiju uzrokujući neuroadaptivne promjene moždanih funkcija koje rezultiraju promijenjenim motoričkim sposobnostima. Istraživanja na vinskoj mušici - Drosophili melanogaster pokazuju da opetovana administracija volatiliziranog kokaina izaziva progresivno povećanje lokomotornog odgovora definirano kao lokomotorna senzitizacija. Ponovljenom...
Razvoj sintetskog postupka gvanilacije upotrebom bis(trimetilsilil)karbodiimida
Razvoj sintetskog postupka gvanilacije upotrebom bis(trimetilsilil)karbodiimida
Vanda Lovreković
Pokušan je razvoj nove sintetske metode za pripravu monosupstituiranih gvanidina reakcijom amina sa bis-TMS karbodiimidom. Metoda nije uspjela radi slabe reaktivnosti korištenog karbodiimida. Primjenom literaturno opisanog reagensa za gvanilaciju, efikasno je pripravljen gvanidin/klorin-e6 131-diaminoetilkarboksamid konjugat i potpuno karakteriziran 1H NMR spektroskopijom. Osim alifatskih amina, za pripravu gvanidin/porfirin konjugata sintetiziran je tetrafenil porfirin, koji je selektivno...
Schiffove baze - istraživanje kompleksa s ionima prijelaznih metala 3d skupine
Schiffove baze - istraživanje kompleksa s ionima prijelaznih metala 3d skupine
Marta Božić
Reakcijom para-nitrofenilhidrazina s para metoksiacetofenonom, odnosno s para nitrobenzaldehidom u razrijeđenoj octenoj kiselini, u molarnom omjeru 1 : 1, priređeni su novi derivati hidrazina, C13H10N4O4 i C15H15N3O3. Reakcijom kondenzacije para nitrobenzaldehida i para nitroanilina u alkoholnom mediju u molarnom omjeru 1 : 1 pripravljena je Schiffova baza, C13H9N3O4. Struktura pripravljenih spojeva okarakterizirana je 1D i 2D tehnikama spektroskopije NMR u DMSO-d6. Metodom kontinuirane...
Screening of FDA approved compounds with effect on modification of myofibroblast activation during cardiac remodeling
Screening of FDA approved compounds with effect on modification of myofibroblast activation during cardiac remodeling
Kristina Vukušić
Heart failure is the common final evolution of most cardiovascular diseases and is among the leading causes of morbidity and mortality in the developed world. Cardiac remodeling is characterized by cardiac fibroblast differentiation to myofibroblasts. Myofibroblasts are cells that express both collagen and α-SMA and are considered as hallmarks of cardiac remodeling. The general aim of this project is identification of FDA approved drugs able to interfere with two major changes occurring in...
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih derivata radi ispitivanja njihovih protuupalnih učinaka
Eda Jardas
U sklopu ovog rada provedena je sinteza 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih analoga uključujući amide 6a i b, kiselinu 7, alkohol 8 te pet različitih aminoalkoksi derivata 9a-e. Ključni intermedijari u sintezi ovih spojeva su dva metoksi regioizomera 4,5-dihidrobenzo[b]tieno[2,3-d]oksepinskih estera (5a i 5b). Strukture svih spojeva razjašnjene su na temelju njihovih 1H i 13C NMR spektara. Ispitat će se protuupalna učinkovitost svih heterocikličkih spojeva sa zavinutom...
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Sinteza borovog kompleksa dipirometena za konjugaciju s proteinima
Katarina Zirdum
Borov kompleks dipirometena (BODIPY®) predstavlja razred fluorescentnih boja koje se mogu koristiti u medicinske i biološke svrhe. Fluorescentno obilježavanje molekula nastaje konjugacijom, odnosno vezanjem fluorescentnih boja za određene proteine i peptide, s ciljem praćenja njihovih interakcija, konformacijskih promjena i lokalizacije pojedinih peptida i dijelova proteina. BODIPY molekule su prilično neosjetljive na polarnost i pH okoliša te vrlo stabilne u fiziološkim uvjetima....
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sinteza derivata 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona i ispitivanje inhibitornih učinaka na pSTAT1 i pSTAT5 izoliranih iz mononuklearnih stanica periferne krvi
Sara Bracanović
ovom radu opisana je sinteza tricikličkih angularnih spojeva, 4H-tieno[3,2-c]kromen-4-ona (7-8, 9a-e) i derivata (5-(2-hidroksi-4-metoksifenil) tiofen-2,4-di-il)dimetanola (5, 6a-d). Ispitana je protuupalna učinkovitost spojeva 4, 7, 8 i 9a-e in vitro, mjerenjem učinkovitosti inhibicije različitih fosfo-STAT proteina (engl. Signal Transducer and Activatior of Transcription) koji su dio JAK (engl. Janus kinase)/STAT signalnog puta. Spoj 7 (etil...
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
Maša Knežević
Novi sustavi prijenosa i kontrolirane isporuke lijekova se razvijaju s ciljem poboljšavanja učinkovitosti lijekova i stavljanja pod nadzor postojećih nuspojava. Sintetizirana su dva tripeptidna gelatora 1. organogelator Z-LPhe- L-Phe-L-AlaNH2 i 2. hidrogelator Ac-L-Phe-L-Phe-L-AlaNH2 s ciljem studiranja njihovih potencijala za skladištenje i kontrolirano otpuštanje nesteroidnih antireumatika (NSAR). Nakon dugotrajne oralne uporabe NSAR, poput ibuprofena i acetilsalicilne kiseline...
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza i svojstva novih (oksido)piridilporfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Martina Mušković
Fotodinamička terapija (PDT) predstavlja jedan od suvremenijih pristupa liječenju tumora. Komponente fotodinamičke terapije su fotosenzibilizator (PS), kisik i svjetlo, tri zasebno netoksične kompone, koje zajedno stvaraju toksičan učinak na stanice. Za uspješnu fotodinamičku terapiju bitan je odabir fotosenzibilizatora kao i njegova lokalizacija u stanicama. Porfirini, tetrapirolni makrociklički spojevi, zbog svojeg karakterističnog apsorpcijskog i emisijskog spektra, kao i...
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Sinteza novih tripiridilnih amfipatskih porfirina za primjenu u fotodinamičkoj terapiji
Mateo Jelovica
Fotodinamička terapija je selektivna metoda liječenja tumora i ostalih bolesti koja kombinira elektromagnetsko zračenje određene valne duljine i fotosenzibilizator, tvar osjetljivu na navedeno zračenje, uz prisutnostost kisika kako bi uništila ciljane stanice bez nepovoljnih sistemskih učinaka na organizam pacijenta. Dobar fotosenzibilizator uz niz fotofizičkih treba imati i povoljan omjer hidrofilnih i lipofilnih svojstava kako bi se mogao administrirati u vodenom mediju i ne...

Pages